Nu släpps ett resultatblad som sammanfattar viktiga resultat och slutsatser från E2B2s projekt Energieffektiv ventilation för sjukhus, som har letts av Jakob Löndahl, universitetslektor vid Lunds universitet.

I projektet har man undersökt miljön i operationssalar. Detta genom mätningar och utvärderingar av luftrenhet på Helsingborgs lasarett samt i en artificiell operationssal. Operationssalarna som har undersökts i Helsingborg är identiska frånsett just ventilationen, vilket ger idealiska förutsättningar att undersöka luftens påverkan. Tre olika typer av ventilation har jämförts: klassisk omblandande ventilation, laminärflödestak och en ny typ av renrumsventilation som bygger på temperaturkontrollerade luftflöden, så kallad TAF-teknologi (temperature controlled airflow).

Smittspridning på sjukhus är ett växande problem och reningen av luften är helt central för att förebygga denna spridning. För att minska smittspridningen blir oftast lösningen att använda höga luftflöden, vilket är väldigt energikrävande. I operationssalar är det vanligt att man använder avancerade och kostsamma laminärflödestak ovanför operationsområdet. Denna ventilation är extremt energikrävande samtidigt som effekten är omstridd.

Några viktiga resultat från studien:

  • Ventilationen i miljöer med väldigt höga hygienkrav är mycket energikrävande eftersom luftomsättningshastigheten är 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. Det finns stor energibesparingspotential genom att använda en ventilation som kan behålla renheten, men minska energiåtgången.
  • I projektet har tre olika ventilationstyper prövats i operationssalar, bland annat en ny typ av energieffektiv renrumsventilation. Studien visar att den nya renrumsventilationen uppfyllde gränsvärden för ren kirurgi på alla platser i rummet.
  • Energiåtgången för den nya tekniken var ungefär 30 procent lägre i jämförelse med konventionell ventilation för
    högrena miljöer.

Läs mer om projektet och ladda ned resultatbladet!

Uppdaterad den