14 beviljade forskningsprojekt i E2B2s andra utlysning

I mars blev det helt klart vilka projekt som får medel i E2B2s andra utlysning. 14 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 33 miljoner i finansiering.

E2B2 illustration människorBebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

Ytterligare två projekt godkändes i mars

Utlysning två stängde i oktober och vid årsskiftet godkändes tolv av 42 projektansökningar av Energimyndigheten. I mars blev det klart att ytterligare två projekt fått godkänt efter kompletteringar av ansökan:

- Boendemiljö för klimatsmart livsstil, MKB Fastighets Aktiebolag
- Ny värmepump - utvärdering av hållbarhet och prestanda, Kungliga Tekniska Högskolan

Forskning för energieffektivisering

Den totala projektvolymen för de 14 projekten är nära 33 Mkr varav stödet från Energimyndigheten består av nära 20 Mkr, resterande är finansiering från näringslivet.

Majoriteten av projekten kommer vidareutveckla teknik och metoder för att öka användandet av ny energieffektiv teknik och tjänster. Andra projekt handlar om energiprognoser, livscykelanalys och belysningsteknik och kommer bygga en grund för att utveckla nya tjänster och produkter.

Urvalet har gjorts med hjälp av ämnesexperter i E2B2s programråd. Avgörande vid bedömningen har bland annat varit energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

 

Godkända projekt

Här nedan kan du läsa om alla godkända projekt i utlysning 2.

 

Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet

Sustainable Innovation AB

Ungefär en tredjedel av bostadsbeståndets energibehov försvinner via ventilationen. Med hjälp av FTX, från- och tilluftsventilation med återvinning av värme, kan  energiförlusterna minskas betydligt samtidigt som de boende får en bättre inomhusmiljö. Trots detta är lösningen ovanlig i befintliga flerbostadshus. Projektet "Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet" ska  undersöka hur FTX kan bli mer eftertraktat för befintliga flerbostadshus i miljonprogrammet och alltså bidra till en stor energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet.

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Chalmers tekniska högskola AB

Att renovera en bostad slukar mycket energi. Med hjälp av medvetna val och genomtänkta, långsiktiga och anpassningsbara lösningar vid utformningen av en byggnad kan arkitekten och beställaren minska mängden material och därmed energi som går åt under en byggnads livscykel. Den här studien ska öka kunskapen om material- och energieffektiv arkitektur och bidra till att stärka arkitekturens roll för en framtida hållbar utveckling av den byggda miljön. Projektet är den inledande delen på en större forskningssatsning med det långsiktiga målet att ta fram metoder för bättre bostadsbyggande och testa dessa i praktiken, i så kallade Living Labs.

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i bostadshus

NCC Construction Sverige AB

Det blir allt viktigare för byggföretagen att kunna visa vad en specifik byggnad kommer prestera energimässigt. Tyvärr kan siffrorna för en byggnads beräknade energianvändning och de som faktiskt uppmäts när byggnaden tas i bruk skilja sig åt. Det här projektet vill ändra på det. Genom att skapa en förbättrad beräkningsmetod kan verktygen som används för beräkning av en byggnads energianvändning bli bättre. Det kan leda till att användningen av byggmaterial kan optimeras, att miljöpåverkan minskas och att den ekonomiska risken blir mindre.

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Sustainable Innovation AB

Omställningen mot ett långsiktigt hållbart byggnadsbestånd är beroende av att det byggs energieffektiva byggnader. För att klara av att bygga nya energieffektiva bostäder behöver de allmännyttiga bostadsbolagen bra underlag inför beslut. Det här projektet vill främja byggande av lågenergihus med hjälp av en mall för beslutsunderlag särskilt anpassat för de allmännyttiga bostadsbolagen. I förlängningen ska projektet också kunna bidra till konkreta verktyg för att underlätta byggprocesser av lågenergihus.

Boendemiljö för klimatsmart livsstil

MKB Fastighets Aktiebolag

Bidrar områden som utformats för att minska klimatpåverkan verkligen till minskade utsläpp sett till hushållens hela konsumtion? Och hur upplever hushållen kvaliteten i den nya livsstilen? I det här projektet ska effekten av att flytta till ett bostadsområde anpassat för en mer klimatsmart livsstil utvärderas.

Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader

MKB Fastighets AB

Kraven på dagsljus och energieffektivisering i dagens certifieringssystem säger emot varandra. Utformningen av fasader drivs i olika riktningar, framförallt när det gäller fönstrens storlek och ljusgenomsläpplighet, mindre fönster ger till exempel bättre energieffektivisering men sämre ljusinsläpp. Det här projektet ska undersöka om och hur båda kraven kan tillmötesgås i ett svensk sammanhang. Resultatet blir en redovisning av möjliga alternativa lösningar och riktlinjer med syftet att tillgodose både krav på energi och dagsljus.

Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Projektet ska undersöka hur framtidens energieffektiva kontorsbelysning ska utformas utifrån människors behov och välbefinnande. Idag finns en risk att omställningen till mer energieffektiv belysning för kontor görs för att uppnå belysningsstandarderna utan att hänsyn tas till belysningskomfort. Upplevelsen av energieffektiviseringen blir därför negativ. Studien kommer att utvärdera strategier för att förbättra upplevelsen av ny belysning genom att variera färgtemperatur, intensitet och sätt att belysa rummet och ta reda på hur människor upplever skillnaderna.

Energitjänster för bostadsrättsföreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Många bostadsrättsföreningar saknar kompetens för att beställa och genomföra åtgärder för energieffektivisering. Det här projektet ska försöka ändra på det. Genom att ta fram ett särskilt anpassat material för genomförande av energitjänster i bostadsrättsföreningar är målet att fler satsar på energieffektivisering. De tjänster som föreslås ska förankras i dialog med intressenter, testas i fält i bostadsrättsföreningar och utvärderas av forskare.

Förbättrad samordning av installationstekniska system

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Energianvändningen för en byggnad kan minskas betydligt med en ökad samordning mellan styrsystemen i huset. I byggnader finns olika styrsystem för olika tekniska installationer, exempelvis värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten. Eftersom installationerna ofta är optimerade var för sig samtidigt som den övergripande styrningen är bristfällig försämras den totala funktionen. Med hjälp av det här projektet ska företag få användbar kunskap och verktyg för att förbättra samordningen mellan husens installationstekniska system som därmed blir mer energieffektiva.

Innemiljö i nytt ljus - metoder för objektiv bedömning av belysning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Belysningen står för en betydande del av energianvändningen och just nu pågår ett teknikskifte mot belysning som är betydligt mer energieffektiv. Att få fler att välja sådan ny teknik är en viktig fråga för energiomställningen och besparingen i elanvändning kan vara så stor som 50 procent. I det här projektet ska man bygga kunskap om människans upplevelse av belysningen för att i förlängningen få fler att välja energieffektiv belysning. Projektet ska med hjälp av en analytisk panel som tränats i att beskriva och bedöma upplevelsen av belysning resultera i metoder för objektiv belysningsbedömning.

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse

Linnéuniversitetet

Villkoren för fjärrvärme förändras när våra byggnader kräver mindre energi och ibland också ger ett överskott av energi. I det här projektet ska man analysera vad det innebär att värma olika typer av ny bebyggelse med lågtemperaturfjärrvärme och hur effektiv den är i förhållande till annan alternativ energiförsörjning såsom traditionell fjärrvärme och värmepump. Resultaten från projektet kommer att vara till nytta vid planering och utformning av ny energieffektiv bebyggelse och dess energiförsörjning.

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader - deletapp 2

Umeå universitet

Projektet ska bidra till att utveckla en ny metod för att mäta värmeflödet på byggnaders ytterhölje (klimatskal). Idag används ofta teoretiskt beräknade värden som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Den nya metoden ska med hjälp av värmekamera skapa bilddata som översätts till mer exakta mätvärden och som kan tillämpas för en hel fasad eller byggnad. Att kunna mäta energiprestandan för en byggnads klimatskal skulle  innebära en betydande kvalitetsförbättring och bidra till energieffektiviseringsåtgärder.

Ny värmepump - utvärdering av hållbarhet och prestanda

Kungliga Tekniska Högskolan

Kan det vara bättre att investera i en värmepump än i fjärrvärme/fjärrkyla ur ett hållbarhetsperspektiv? Det här projektet ska följa upp och utvärdera bytet från fjärrvärme/fjärrkyla till värmepump med ursprungsmärkt el. Värmepumpsanläggningen utvärderas med avseende på energiprestanda och det görs en livscykelanalys för energi och inbyggd klimatpåverkan från anläggningens byggmaterial. Resultaten kommer att vara till nytta för aktörer som står inför investeringsbeslut om energitekniska åtgärder.

Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial

Chalmers tekniska högskola AB

Lagring av energi är en av de stora utmaningarna med ett mer förnybart och hållbart energisystem där energitillförseln är mer ojämn och inte går att styra. Det här projektet tar sig an utmaningen. Fasändringsmaterial kan möjliggöra en effektivare form av lagring jämfört med traditionella vattenbaserade värmelager. I projektet ska ett lager för uppvärmning av vatten med fasändringsmaterial testas och utvärderas i en fastighet med en solvärmeanläggning. Projektet ska resultera i ett projekteringsverktyg för liknande lager och kommer därmed kunna förbättra möjligheterna för ett förnybart och hållbart energisystem.

 

Nyhetsbrev

Vill du få information om E2B2 och kommande utlysningar inom programmet? Anmäl dig till nyhetsbrevet E2B2.

Prenumerera på E2B2s nyhetsbrevarrow