20 beviljade forskningsprojekt i E2B2s fjärde utlysning

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s fjärde utlysning. 20 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt nära 59 miljoner i finansiering.

E2B2 illustration höghus

I utlysning 4 som stängde i november godkändes 19 av 52 projektansökningar av Energimyndigheten. I april blev det helt klart att ytterligare ett projekt fått godkänt efter kompletteringar av ansökan. Totalt 20 projekt fick alltså godkänt i utlysning fyra.

Den totala projektvolymen är nära 59 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 27 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Projektet som godkändes i april var "Långtidsuppföljning av energianvändning i lågenergihus".

Forskning för energieffektivisering

Projekten kommer att utveckla kunskap om byggnadsstommars och materialvals betydelse för energianvändning över byggnadens livscykel. Kunskap kommer även utvecklas och spridas kring metoder för energieffektiva renoveringar. Ett flertal nya projekt berör också integrationen av förnybar energi i plusenergihus och lokala energisystem samt hur personligt välbefinnande kan säkras och förhöjas i och med energieffektivt byggande.

Urvalet gjordes med hjälp av ämnesexperter i E2B2s programråd. Avgörande vid bedömningen var bland annat energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar. 

Godkända projekt

Här nedan kan du läsa om godkända projekt från utlysning 4.

Projekten finns också bland resten av E2B2s projekt, kategoriserat på ämnesområde.

Till alla E2B2-projekt kategoriserat på ämnesområde

Affärsmodeller och energioptimering i kvarter med livsmedelsbutik

Utförare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
I det här projektet ska affärsmodeller och tekniska lösningar för energioptimering av ett kvarter med en livsmedelsbutik tas fram. Affärsmodellerna ska utgå från olika ägandeförhållanden och har som mål att hitta vinn-vinn-situationer för alla inblandade. I projektet undersöks energibesparingspotentialen och hur energieffektiva lösningar för kvarter kan motiveras för beställare, arkitekter och installatörer.

 • Projektledare: Anna-Lena Lane, SP
 • Samfinansiärer: Brännö Handel AB, Stiftelsen för kunskaps- & kompetensutveckling
 • Projektbudget: 1 324 000 kr

Besparingspotential för likspänningsdistrubition – en förstudie

Utförare: Chalmers tekniska högskola AB
Det här projektet ska bidra till att minska energiförluster i slutdistributionen av elenergi till byggnader. Man ska också undersöka hur man kan minska energiförluster vid konvertering av elenergi till användbar form för elapparater.  Besparingspotentialen undersöks genom att man använder teknik för att konvertera växelström till likström fram till energianvändningen i byggnader.

 • Projektledare: Torbjörn Thiringer, Chalmers
 • Samfinansiärer: SP
 • Projektbudget: 750 000 kr

Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader

Utförare: Lunds universitet
Snart ska all nybyggnation i Sverige vara nära-nollenergibyggnader och då är brukarnas inverkan på energianvändningen avgörande. I det här projektet ska forskarna analysera en stor mängd data för att sedan kunna beskriva brukarstatistisk för olika ändamål. Resultatet blir energiberäkningar som bättre stämmer överens med verklig användning.

 • Projektledare: Hans Bagge, Lunds universitet
  Samfinansiärer: Luossovaara-Kiirunavaara AB – LKAB, Kronetorp Park
 • Projektbudget: 4 366 536 kr

ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande

Utförare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
ByggaE är en standardiserad metod för att arbeta med energifrågor genom hela byggprocessen som möjliggör kravställande på energieffektivisering. Det här projektet ska utveckla Bygga E Bas så att metoden blir mer lättillgänglig och användaranpassad. Projektet kommer ta fram ett webbaserat introduktions- och instruktionsmaterial för målgrupperna.

 • Projektledare: Ylva Alonzo, SP
 • Samfinansiärer: Borås stad Stadskansliet, Göteborgs stad, SBUF, med flera
 • Projektbudget: 2 293 758 kr

Dagsljusanvändning i byggnader

Utförare: Lunds universitet
Dagsljus är en parameter som blir alltmer betydelsefull. Användning av dagsljus i byggnader påverkar hälsa, välbefinnande och produktivitet och har en direkt påverkan på behovet av el för belysning. Det här projektet ska undersöka dagsljusanvändningen i svenska byggnader, analysera befintliga förhållanden och föreslå nya krav som stödjer och skyddar utnyttjandepotentialen av dagsljus. Elanvändningen för belysning kan därmed minskas betydligt.

 • Projektledare: Marie Claude Dubois, Lunds universitet
 • Samfinansiärer: Skanska AB, NCC AB, Bengt Dahlgren AB, ACC Glasrådgivare AB, Byrån för Arkitektur och Urbanism – BAU AB, White Arkitekter AB, SBUF, med flera
 • Projektbudget: 1 200 000 kr

Definition, design och utvärdering av plusenergihus

Utförare: Mälardalens högskola
Plusenergihus, som tillför mer energi än det använder, kommer bli allt vanligare. Här ska forskarna undersöka hur en definition av plusenergihus som använder solcellssystem skulle kunna utformas. Projektet ska även undersöka möjligheten att införa en mer strikt definition av plusenergihus där enbart egenanvänd solel räknas som energitillförsel i definitionen.

 • Projektledare: Björn Karlsson, Mälardalens högskola
 • Samfinansiärer: Mälarenergi AB, Sveafastigheter Bostad
 • Projektbudget: 1 949 652 kr

Den uthålliga regionen – metoder för energieffektivisering i samhällsplanering

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Här ska planering användas som medel för energieffektivisering i regioner utanför de större tillväxtregionerna. Kommuner, regionförbund, energibolag, bostadsbolag och den regionala byggsektorn involveras i projektet. Forskarna är aktiva i aktörernas planeringsprocesser och projekt parallellt med analys och utvärdering.  Projektet ska vidareutveckla planering, främja lärande och innovationer och rusta glesa regioner för lågenergisamhället.

 • Projektledare: Tony Svensson, Sweco
 • Samfinansiärer: AB Borlänge Energi AB, Avesta Kommun Kommunkansliet, Borlänge Kommun, Byggdialog Dalarna , Falu Kommun, Kopparstaden AB, Region Dalarna, Sweco Architects AB, Sweco Energuide AB
 • Projektbudget: 4 554 000 kr

Energieffektiv renovering av murade ytterväggar

Utförare: Lunds universitet
I det här projektet ska renoveringsteknik för massiva murade ytterväggar utvecklas. I samverkan med materialleverantörer, murningsentreprenörer och fastighetsägare ska forskarna testa, analysera och utveckla tre olika renoveringskoncept. De valda koncepten ska leda till 30-50 procents energibesparing. Projektet ska resultera i ett beslutsunderlag som är särskilt anpassat för beställare, entreprenörer och byggprojektörer.

 • Projektledare: Miklos Molnar, Lunds universitet
 • Samfinansiärer: Tegelmäster i Skåne AB, Wienerberger AB, Karling Fasad AB, Sveriges Murnings- och entreprenörsförening, Tommy Gustavsson Konstruktioner AB
 • Projektbudget: 2 600 000 kr

Green power – användning av spillvärme från datacenter

Utförare: Luleå tekniska universitet
Projektet undersöker om värmen som datacenters släpper ut med kylluften kan användas till någon annan verksamhet. I projektet tas idéer fram för hur värmen skulle kunna användas för att värma upp ett närliggande växthus för odling. Mätningar kommer utföras och metodiken kan sedan användas för andra datacenters för att bedöma om det är aktuellt att bygga växthus där.

 • Projektledare: Marcus Sandberg, Luleå tekniska universitet
 • Samfinansiärer: Vattenfall AB, Ericsson AB, KnCMiner, Boden Energi Nät AB, Boden Energi AB, Hydro66, Boden Business Agency, Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten, SICS North Swedish ICT AB, Bodens Kommun, ENACO AB, Luleå tekniska universitet
 • Projektbudget: 2 075 386 kr

KPI2030 – Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter

Utförare: Mälardalens högskola
Det kan finnas en intressekonflikt mellan hyresvärdar som beaktar fastigheten i ett livscykelperspektiv och hyresgäster vars perspektiv sträcker sig till avtalsperiodens slut. Här ska forskarna undersöka målkonflikter och olika drivkrafter och incitament kring energianvändning. Genom att utveckla nya nyckeltal och indikatorer stärks hyresvärdens och hyresgästens engagemang och dialog om åtgärder för långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter.

 • Projektledare: Peter Ekman, Mälardalens högskola
 • Samfinansiärer: Akademiska Hus AB, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Skandia Fastigheter AB, Einar Mattsson AB, Fabege AB, Stockholms stads Fastighetskontor, Hemsö Fastighets AB, Hufvudstaden AB, Humlegården Fastigheter AB, Kungsleden, Riksbyggen, Building Green in Sweden AB, Wallensstam AB, Stockholms stad, Vasakronan AB
 • Projektbudget: 5 679 600 kr

Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken

Utförare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Leder livscykelanalyser vid planeringen av ett bostadshus till önskat resultat när huset är färdigprojeketerat och byggt? I det här projektet ska man följa upp de strategiska val som gjordes under ett byggprogramskede och ta fram riktlinjer över hur LCA-krav ska ställas, utvärderas och följas upp för minimal miljöpåverkan över livscykeln. Tidigare utförda LCA-analyser för ett bostadshus kommer fördjupas och inkludera riskanalyser och olika framtidsscenarier för energianvändning.

 • Projektledare: Eva-Lotta Kurkinen, SP
 • Samfinansiärer: Riksbyggen, Cementa AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
 • Projektbudget: 2 480 000 kr

Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande

Utförare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Upplevelsen av ljudnivån från energieffektiva installationer är ibland ett hinder för energieffektiva åtgärder. Det här projektet ska undersöka hur ljud från ventilationsinstallationer bör låta för att optimera ljudmiljön för boendes välbefinnande. Projektet tar fram rekommendationer för vilka ljudparametrar som kan användas vid kravställning.

 • Projektledare: Henrik Hellgren, SP
 • Samfinansiärer: Svensk Ventilation AB, Fläkt Woods AB, Systemair Sverige AB, REC Indovent AB
 • Projektbudget: 2 059 259 kr

Långtidsuppföljning av energianvändning i lågenergihus

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Här ska forskarna studera boendes beteende i ett lågenergihus som har lika hög vattenförbrukning som i traditionellt producerade bostadshus. Vad beror detta på? Med statistisk analys och ökad förståelse av hushållens beteende i flerbostadshus kan energiförbrukningen reduceras för att nå uppsatta energimål. Resultaten är viktiga för både byggregler och nationella miljömål

 • Projektledare: Berndt Lundgren
 • Samfinansiärer: AB Svenska Bostäder
 • Projektbudget: 5 051 505 kr

Metod för optimal rengöring av värmeväxlare

Utförare: Lunds universitet
Ett väl fungerande inneklimatsystem är grundläggande för en god innemiljö och låg energianvändning. Dock är rengöringen ofta eftersatt vilket försämrar både funktion och energieffektivitet. En nyutvecklad metod gör att rengöringen kan optimeras och påtagligt minska energianvändningen och effekttopparna i byggnader. Det här projektet ska ta fram kunskap om när rengöringen behövs, utveckla en modell som bedömer hur effektiv rengöringen är och ta fram en process för implementering. Målet är ökad energieffektivitet, hållbarhet och funktion.

 • Projektledare: Dennis Johansson, Lunds universitet
 • Samfinansiärer: OCO Nordic AB, Miljöteknik i Holmsund, K.U. Miljöteknik i Sverige
 • Projektbudget: 2 516 848 kr

Miljontak – takrenovering med solceller

Utförare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Många av miljonprogrammets byggnader har platta eller låglutande tak. Det här projektet lägger grunden till ett koncept där ett nytt tak med solceller och tilläggsisolering bildar ett vindsutrymme som kan utnyttjas för andra tekniska installationer. Projektet ska utvärdera och presentera 2-3 effektiva renoveringskoncept med klimatnytta och replikeringspotential tillsammans med ny kunskap om hur dessa ska kunna få en stor efterfrågan.

 • Projektledare: Peter Kovacs, SP
 • Samfinansiärer: SP, Solkompaniet Konsult AB Sverige AB, Skanska Sverige AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Högskolan Dalarna, Riksbyggen, Bostads AB Vätterhem, White Arkitekter AB
 • Projektbudget: 1 775 635 kr

Ny teknik för tappvattensystem utan varmvattencirkulation

Utförare: 3eflow AB
I det här projektet ska man demonstrera en teknik för varmvattensystem som ger omedelbart varmt vatten vid tappning och eliminerar varmvattencirkulationen och dess värmeförluster. I projektet beräknas den besparade energin. Forskarna tittar på brukarnas värdering av en högre komfort med omedelbart varmt vatten och undersöker förvaltare och installatörers värdering av tekniken.

 • Projektledare: Erik Abbing, 3eflow AB
 • Samfinansiärer: AB Pitebo, Grön Bo AB, Luleå Kommun, Wallenstam AB
 • Projektbudget: 5 477 710 kr

Strategier för energi- och resurseffektiva byggsystem

Utförare: Linnéuniversitetet
Här ska forskarna identifiera strategier för att minimera primärenergianvändning och utsläpp av växthusgaser vid planering av nya byggnader. Analysen omfattar moderna betong- och träbyggnader och görs utifrån ett system- och livscykelperspektiv med fokus på produktionsfasen. Projektet ska ge vägledning och rekommendationer för att optimera byggnader under hela livscykeln.

 • Projektledare: Leif Gustavsson, Linnéuniversitetet
 • Samfinansiärer: Södra Skogsägarna ekonomiska förening, Växjö kommun, Ronneby Kommun, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB
 • Projektbudget: 4 034 000 kr

Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Utförare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
En stor del av det svenska byggnadsbeståndet behöver renoveras och det ska göras på ett hållbart sätt. Men hur? SP har utvecklat en metodik för att utvärdera hållbarhet vid renovering och det här projektet ska implementera metodiken hos deltagande fastighetsägare. Målet är att öka medvetenheten om hur man kan arbeta med hållbarhet och underlätta för fastighetsägare att göra hållbara, medvetna val vid renovering.

 • Projektledare: Linus Malmgren, SP
 • Samfinansiärer: Skellefteå Kommun, Skandia Fastigheter AB, Vöfab, med flera
 • Projektbudget: 3 200 050 kr

Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Projektet ska förbättra energisituationen i ett stort antal bostadsrättsföreningar genom kunskaps-och erfarenhetsutbyte i ett internetforum. Forumet kommer innehålla data om energiåtgärder och energiförbrukningsdata och stödja energilärande och kunskapsutbyte mellan bostadsrättsföreningarna. Föreningarna kan jämföras med varandra och de som är mest energieffektiva uppmuntras.

 • Projektledare: Cristian Bogdan, KTH
 • Samfinansiärer: HSB Riksförbund, Sjöstadsföreningen, Playback Energy, BRF Uttern i Nacka
 • Projektbudget: 2 065 000 kr

Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Vi behöver bättre systemförståelse för värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten, speciellt ur ett långsiktigt perspektiv. I det här projektet ska man undersöka effektiviteten hos olika värmeväxlare för spillvatten i ett system- och livscykelperspektiv. Studien ska resultera i bättre systemförståelse, verktyg för simulering och utvärdering, och metoder för visualisering av varmvatten- och energikostnadsflöden.

 • Projektledare: Ivo Martinac, KTH
 • Samfinansiärer: Inex Internationell Exergi AB
 • Projektbudget: 3 195 600 kr

 

 

Nyhetsbrev

Vill du få information om E2B2 och kommande utlysningar inom programmet? Anmäl dig till nyhetsbrevet E2B2.

Prenumerera på E2B2s nyhetsbrevarrow