Svenska miljöinstitutet, IVL, och Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har i två studier undersökt klimatpåverkan för byggandet av ett åttavåningshus i trä samt ett lågenergihus i betong. Studierna visade att byggandet av betonghuset orsakade påtagligt mer utsläpp än trähuset. Enligt beräkningarna var det i storleksordningen dubbelt så mycket. Byggmaterialen spelar stor roll, de står för nästan fyra femtedelar av byggprocessens klimatpåverkan.

– Hittills är det inte lika energikrävande processer att producera trävaror som att göra betong. När man producerar cement, som är en viktig del i betong, sker också en kemisk reaktion som orsakar stora utsläpp av koldioxid, säger Tove Malmqvist, docent vid KTH och projektledare för E2B2-projektet "Verktygslåda för livscykelanalys i byggandet".

– Samtidigt ser vi nu en aktiv utveckling mot mer klimatsnåla betongprodukter, vilket är en mycket viktig komponent för att minska klimatpåverkan från det totala byggandet.

- Tidigare pratade man om att cirka 10 till 20 procent av utsläppen är kopplade till byggprocessen. I dag har man kommit fram till att den står för ungefär hälften av klimatpåverkan, säger Tove Malmqvist.

Susanne Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli, framhäver att det behövs ett styrmedel för att styra mot mindre klimatpåverkan i byggandet och säger att det borde finnas klimatmål i våra byggregler.

Läs hela artikeln i Dagens nyheter

Uppdaterad den