– Smittspridning på sjukhus är ett växande problem och reningen av luften är helt central för att förebygga denna spridning. För att minska smittspridningen blir oftast lösningen att använda höga luftflöden, vilket är väldigt energikrävande, säger Jakob Löndahl, universitetslektor vid Lunds universitet och den som leder E2B2-projektet ”Energieffektiv ventilation för sjukhus och renrumsmiljöer inom industrin”.

Ventilationen till en operationssal motsvarar ungefär energiåtgången till en villa

- Eftersom ventilationen i operationssalar är så pass energikrävande så det finns verkligen ett behov av energieffektiv ventilation som kan bibehålla renheten, berättar Jakob Löndahl.

Ventilation i lokaler som har höga hygienkrav är extremt energikrävande eftersom luftomsättningshastigheten vanligtvis är 20–40 gånger högre än exempelvis bostadsventilation. Den här typen av anläggningar finns vid många sjukhus och industri inom exempelvis elektronik, livsmedel och läkemedel. Det här projektet har genomfört en experimentell utvärdering av en ny typ av renrumsventilation som bygger på temperaturkontrollerade luftflöden, så kallad TAF-teknologi.

TAF har en högre ventilationseffektivitet och lägre energiförbrukning än traditionella laminärflödestak, LAF. Mätningar genomfördes på olika platser under 45 kirurgiska operationer i salar vid Helsingborgs lasarett. Tre typer av ventilation jämfördes: TAF, LAF och omblandande ventilation, TMA. Luftrenhet mättes vid tre kritiska punkter i rummet: operationssår, instrumentbord och utanför steril zon. Även andra faktorer såsom arbetsmiljö, buller och drag utvärderades.

- Vi tog i projektet också fram ett sammanvägt index för energi och renhet: IHygieneEfficiency. Indexet är produkten av energi och mängden luftburna bakterier – det vill säga ju lägre värde desto bättre, säger Jakob Löndahl.

Studien har visat att TAF-tekniken uppfyller gränsvärden för ren kirurgi på alla platser i rummet. Rapporterad påverkan för personalens arbete från drag och buller var också betydligt lägre för TAF än för LAF, vilket är en följd av de minskade lufthastigheterna och placeringen av fläktar.

Läs mer och ladda ned slutrapporten!

Uppdaterad den