Syftet med sektorsstrategier för energieffektivisering är att tidigt skapa en dialog mellan Energimyndigheten, olika branscher och berörda myndigheter i i fråga om vägledande målsättningar och åtgärder inom varje sektor. Detta för att kostnadseffektivt bidra till att nå de nationella och energi- och klimatmålen.

Myndigheten ska senast den 31 januari 2018, 2019 och 2020 redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). I den första rapporten ska myndigheten särskilt redogöra för vilka sektorer som strategier kommer att tas fram, liksom tidplaner för det fortsatta arbetet att utforma sektorsstrategier, samt vilka statliga myndigheter samråd kommer att ske med.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida

Uppdaterad den