Tilläggsisolering av vindsbjälklag är en enkel och lönsam åtgärd som kan genomföras i stor skala och kan därmed minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus. I låga hus med få våningsplan utgör värmeförlusterna genom vindsbjälklag en relativt stor del av värmeförlusterna. I Sverige bor omkring en fjärdedel av befolkningen i flerbostadshus med högst fyra våningar, så det finns möjligheter att genomföra åtgärder av detta slag i stor skala och därmed spara förhållandevis mycket energi.

De potentiella värmeenergibesparingarna vid tilläggsisolering av vindsbjälklag uppgår till omkring 10 procent av uppvärmningsbehovet. Bättre isolering minskar också byggnadernas effektbehov, vilket i sin tur minskar kostnaderna i elsystemet och fjärrvärmesystemet. Fördelarna med att tilläggsisolera vindar är därmed tydliga, men det finns samtidigt en risk för fuktskador och risk för mögelpåväxt. Om fastigheten drabbas av fukt- och mögelskador leder det till inomhusproblem, men också till att energivinsterna snabbt äts upp av kostnaderna för att ta hand om dessa problem. Det är därför viktigt att isoleringen görs på rätt sätt.

– Många fastighetsägare har redan isolerat sina vindar, men det sker väldigt sällan någon uppföljning vad det blir för konsekvenser av dessa åtgärder. I detta projekt kommer vi att undersöka vad isoleringen leder till för energibesparing, om det leder till fuktproblem, hur inomhusklimatet påverkas och hur de boende upplever sin inomhusmiljö, berättar Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation och den som leder detta projekt.

Läs mer om studien om vindsisolering i flerbostadshus här!

Uppdaterad den