I utlysningen som var öppen mellan den 6 september och den 6 november mottog Energimyndigheten 67 ansökningar. Den totala projektvolymen för de beviljade projekten uppgår denna gång till nära 51 miljoner kronor varav över 33 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

De nystartade projekten handlar till stor del om energieffektivisering i det befintliga beståndet; exempelvis hur kostnadseffektiviteten för energirenovering av områden kan optimeras eller hur närvarodetektering i byggnader kan användas för energieffektivisering. Standardiserade metoder och arbetssätt kommer att vidareutvecklas, till exempel inom allmännyttans klimatinitiativ och Energimyndighetens totalmetodik.

Nya lösningar och innovationer kommer att vidareutvecklas för att ta dem närmare nyttiggörande och användning. Till exempel ska ny teknik testas och utvecklas för invändig tilläggsisolering som bevarar ytterfasaders arkitektoniska värden samtidigt som energieffektiviteten förbättras.

Utveckling av byggnadsinformationsmodeller (BIM) och designprocesser i arkitektur och stadsplanering som bidrar till ökad energi- och resurseffektivisering är i fokus i flera projekt. Energimyndighetens insamlade mätdata från nära-nollenergibyggnader kommer också att användas för visualisering och kunskapsuppbyggnad.

Urvalet gjordes av Energimyndigheten med stöd av experter från E2B2s bedömningsgrupp. Vid bedömningen beaktades särskilt energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, genomförande, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2s utlysning 3 för ansökningar.

E2B2 är Energimyndighetens program för forskning inom energieffektivt byggande och boende och genomförs i samarbete med IQ Samhällsbyggnad.

Godkända projekt:

Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur, utförare: White Arkitekter AB

Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion, utförare: Lunds universitet

Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad, utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar, utförare: RISE Energy Technology Center AB

Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ, utförare: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering, utförare: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik

Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM, utförare: White Arkitekter AB

Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen, utförare: Räddningstjänsten Storgöteborg

Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader, utförare: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Invändig tilläggsisolering av ytterväggar, utförare: Lunds universitet, Byggnadsfysik

Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75, utförare: Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader, utförare: Kungliga Tekniska högskolan

Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat, utförare: Luleå tekniska universitet

Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter, utförare: Högskolan i Gävle

Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering, utförare: Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi

Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor, utförare: RISE

Vätskekopplad värmeåtervinning, utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontakt

För frågor om E2B2 och utlysningen kontakta:

Anna Land, programansvarig för E2B2:

anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

Martin Andersson, programansvarig för E2B2 hos Energimyndigheten:

martin.andersson@energimyndigheten.se, 016-544 21 70

Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur

Utförare: White Arkitekter AB

Buller, dagsljus och energi har ett komplext förhållande under framtagandet av stadsdelar och byggnader. I det här projektet kommer forskarna att analysera, formulera en metod och ta fram en pedagogisk handbok för att hjälpa planerare, arkitekter och byggherrar att avgöra när under plan- och projekteringsprocessen de behöver göra vilka utredningar av de tre aspekterna.

Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion

Utförare: Lunds universitet

För att få ökad kunskap om hur boendetäthet påverkar byggnaders tekniska funktion genomförs det här projektet av forskare på Lunds Tekniska Högskola och RISE. Projektet har som mål att göra en grundlig genomgång av litteratur och kunskapsläge nationellt och internationellt för att kunna utföra analys och simuleringar som leder till råd för att hantera varierande boendetäthet vid renovering, nybyggnad och drift av befintliga bostäder.

Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

De dimensioneringsverktyg för kyllager med fasomvandlingsmaterial som tagits fram i tidigare forskningsprojekt inom E2B2 ska i det här projektet verifieras med hjälp av data från ett kyllager i drift. Projektet kommer att ta fram rutiner för driftoptimering, identifiera den optimala konstruktionen för maximalt effektuttag samt tillgängliggöra verifierad data till VVS-projektörer, tillverkare av kyllager med fasomvandlingsmaterial och fastighetsägare.

Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar

Utförare: RISE Energy Technology Center AB

Det här projektet undersöker hur takmonterade solelanläggningar samlar på sig snö och hur dessa belastar underliggande konstruktioner. Forskarna kommer att identifiera eller utveckla snöborttagningsmetoder som är både energieffektiva och kostnadseffektiva och som kan användas utan att skada solmodulerna. Projektet har som mål att säkerställa att inga skador uppstår på takmonterade solpaneler och att produktionsförlusten på grund av snö ska minimeras.

Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ

Utförare: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser med målet att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Det här projektet ska vidareutveckla klimatinitiativet genom att ta fram indikatorer och uppföljningsmetoder för fokusområdena effekttoppar och förnybar energi samt krav på leverantörer. Projektet ska även testa nya verktyg för att säkra helhetssyn och systemtänk för hela energisystemet vid val av till exempel uppvärmningsteknik.

Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering

Utförare: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik

I det här projektet kommer forskarna att göra en omfattande kartläggning av närvaro i en universitetsbyggnad vid Umeå universitet och jämföra prestandan för olika typer av sensorer och studera fel med närvarodetektering. Projektet kommer också att titta på hur närvaro påverkar energianvändningen med målet att fastställa hur man kan minska energianvändningen och ta fram mer exakta närvaroparametrar för energisimuleringsverktyg så att de kan ge bättre prediktioner.

Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen

Utförare: Räddningstjänsten Storgöteborg

BELOK, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler, har tagit fram metoden Totalmetodiken för att identifiera ekonomiska möjligheter i energieffektivisering. Metoden möjliggör för företag att komma längre i sin energieffektivisering genom att utgå från en totalbild av åtgärderna och en genomtänkt plan för hur de ska prioriteras snarare än om åtgärd för åtgärd genomförs. I det här projektet testas Totalmetodiken i en av Räddningstjänstens lokaler och där hyresgästen själv står för energikostnaderna. En sammanställning av åtgärdernas kostnad och energibesparing tas fram och ligger till grund för att räkna fram den totala årliga energibesparingen. Genom projektet vill hyresgästen minska energianvändningen och etablera ett mer strukturerat och systematiskt energieffektiviseringsarbete.

Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM

Utförare: White Arkitekter AB

Byggnadsinformationsmodellering, även känt under akronymen BIM, förenklar samarbetet mellan olika yrkesroller som är delaktiga i utformningen av byggnader. Projektet kommer att identifiera nyckelmoment och brister med syfte att synliggöra processförluster och onödiga kostnader. Fokus kommer att ligga på de verktyg som används för energisimuleringar av termisk komfort och dagsljussimuleringar. Projektet kommer till exempel ta fram arbetsprocesser som stödjer en effektiv design av vårdbyggnader med nära-nollenergianvändning och hög kvalitet på inomhusklimat. Ett annat mål med projektet är att producera minst en svensk expert på BIM-energi-dagsljusmodellering.

Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader

Utförare: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Det är en utmaning att energieffektivisera kulturhistoriska byggnader. Samtidigt som energianvändningen ska bli mer effektiv måste historiska värden bevaras och innemiljön förbättras. I det här projektet ska forskarna delta i ett internationellt forskningssamarbete för att hitta de bästa sätten att bevara historiska byggnader och samtidigt effektivisera energianvändningen och minska miljöpåverkan. Forskarna ska även ta fram en mer utvecklad och integrerad planeringsprocess baserad på den europeiska standarden för att energieffektivisera historiska byggnader. Målet är att ta fram rutiner för hur experter kan arbeta tillsammans för att samtidigt både bevara byggnaders uttryck och göra dem mer energieffektiva.

Invändig tilläggsisolering av ytterväggar

Utförare: Lunds universitet, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

I det här projektet samarbetar forskarna med företag inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, för att utveckla en metodik för invändig tilläggsisolering av befintliga ytterväggar, vilket de hoppas ska leda till nya konstruktionslösningar och typer av produkter för invändig tilläggsisolering. Målet är att kunna tilläggsisolera ytterväggar på insidan av befintligt klimatskal utan att äventyra fuktsäkerheten.

Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75

Utförare: Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

I befintliga byggnader är den mest kostnadseffektiva renoveringen för att minska miljöpåverkan ofta en kombination av energieffektivisering och införande av förnybar energi. Det här projektet, som är en del av ett större internationellt forskningsprojekt som heter IEA-EBC Annex 75, syftar till att bygga upp kunskap om hur man når så kostnadseffektiv renovering som möjligt genom sådana optimerade kombinationer. Syftet med det svenska projektet är dels att bidra till uppbyggandet av kunskap för att minska miljöpåverkan från byggnader och dels att sprida informationen om det samlade internationella projektresultatet från Annex 75-arbetet.

Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader

Utförare: Kungliga Tekniska högskolan

Det finns stor potential att kostnadseffektivt förbättra energieffektiviteten i den byggda miljön med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. I det här projektet kommer data insamlad från sensorer i KTHs testbädd Live-in Lab att analyseras för att kvantifiera effekten av ineffektiv energianvändning orsakad av beteende och vanliga fel i värme- och ventilationssystem. Projektet ska ta fram riktlinjer för kostnadseffektiv design och implementering av intelligenta övervaknings- och kontrollsystem för byggnader.

Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat

Utförare Luleå tekniska universitet

Under vintern (sommaren på södra halvklotet) 2019–2020 ska forskarna i det här projektet undersöka hur träbyggnader i forskningsstationen Wasa i Antarktis påverkas av ett klimat med stora variationer i temperatur och stora vindlaster med drevsnö och stark kyla. Projektet ska leda till förstående för hur ett förändrat klimat påverkar olika konstruktionslösningar i trä, och hur de förhåller sig till konstruktioner i andra material. Projektet ska även ge byggindustrin verktyg för att optimera sitt byggande inför ett osäkrare klimat i framtiden.

Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter

Utförare: Högskolan i Gävle

Det här projektet utvärderar miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0 och vilken potentiell klimatpåverkan certifieringen kan ha. Genom att analysera de indikatorer som har tydlig koppling till klimatpåverkan ska forskarna värdera systemets inverkan på byggnaders och energisystems utformning utifrån energianvändning, miljö och klimatpåverkan. Forskarna ska även redovisa Miljöbyggnads inverkan på utformningen av certifierade byggnader, genom att värdera 10 byggnader som har certifierats.

Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering

Utförare: Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi

Med grund i ett 40-tal mätningar av nära-nollenergibyggnader som genomförts av Energimyndigheten kommer forskarna i det här projektet att analysera, statistiskt beskriva och visualisera mätdata. Forskarna ska i samverkan med olika aktörer identifiera behov, önskemål, erfarenheter och analysförslag och även titta på hur framtida mätdata kan samordnas och nyttiggöras. Målet är att de genomförda mätningarna av nära-nollenergibyggnader ska komma samhällsbyggandet till nytta genom att mätningar, statistik och analyser blir tillgängliga för fler aktörer i sektorn.

Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor

Utförare: RISE

Fläktar för komfortventilation använder mycket energi och en relativt stor andel av denna energianvändning beror på tryckfall över ventilationsfilter. Det här projektet syftar till att undersöka både partikelreduktion och energibesparing för olika filter med olika filterklass och energiklass. Målet med projektet är att bidra till en så god luftkvalitet som möjligt i kontorsbyggnader utan att energianvändningen för fläktdrift blir högre än nödvändigt.

Vätskekopplad värmeåtervinning

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Vätskekopplade värmeåtervinningssystem används i många byggnader men har relativt låg verkningsgrad. I det här projektet ska forskarna uppdatera och höja kunskapsläget kring vätskekopplad värmeåtervinning i ventilationssystem. Resultatet från projektet förväntas leda till förbättrade rutiner för driftoptimering. Olika sätt att öka prestandan i nya system ska testas och utvärderas, till exempel genom alternativ dimensionering och ickekonventionell teknik. Projektet kommer också att utreda hur bra kombinationen vätskekopplad värmeåtervinning och variabla luftflöden fungerar i praktiken och ta fram underlag för framtida revideringar av ekodesigndirektivet.

Uppdaterad den