Energiberäkningar bygger idag till stor del på schablonvärden och eftersom det finns en stor osäkerhet i sådana beräkningar lägger byggbolagen till en säkerhetsmarginal när de lämnar energiprestandagaranti vid nybyggnation. Om byggbolaget inte uppnår energimålen kan det bli kostsamt för företaget. Samtidigt riskerar en hög säkerhetsmarginal att leda till dyrare byggnader.

För småhus utvecklade forskarna energiberäkningar som baseras på faktorer som påverkar energianvändningen. Dessa jämfördes med uppmätt energianvändning i ett bostadsområde. Resultaten visade att energiberäkningar låg väldigt nära den uppmätta energianvändningen.

Nu utvecklar alltså samma forskare, tillsammans med näringslivet, modellen för att passa för flerbostadshus.

– Vi kommer att lägga stor vikt vid att vidareutveckla metoden för energiberäkningar och utöka antalet parametrar för indata som kan varieras. Detta för att minska risken för att den uppmätta energianvändningen överstiger den beräknade, säger Stephen Burke, ledande teknisk specialist vid NCC och universitetslektor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.

– När vi utvecklade metoden för småhus så motsvarade det en zon, det vill säga en beräkningsmodell som omfattar en rad olika faktorer som påverkar energianvändningen. I detta projekt kommer vi att använda oss av 52 zoner, så det blir mer komplext och kräver mer av energiberäkningsprogrammen.

Läs mer om beräkningsmetod för sannolik energianvändning i flerbostadshus här.

Uppdaterad den