Strategierna ska överlämnas till Europeiska kommissionen och ge stöd till att byggnadsbeståndet har en hög grad av energieffektivitet och underlätta att befintliga byggnader omvandlas till nära-nollenergibyggnader på ett kostnadseffektivt sätt. Strategierna ska också bidra till EU:s långsiktiga mål om energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser och blir en del av medlemsstaternas nationella energi- och klimatplaner.

Sverige har rapporterat strategier för energieffektiviserande renovering till EU-kommissionen 2014 och 2017 i enlighet med dåvarande krav i Europaparlamentets och rådets direktiv.

Som underlag för den svenska rapporteringen fick Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag till renoveringsstrategin.

Läs strategin på regeringens webbplats

Uppdaterad den