Behovet av nya äldreboenden är stort i Sverige. I Boverkets enkät för 2019 uppgav nästan varannan kommun att de hade brist på äldreboende. Byggtakten av denna typ av byggnader är därför stor. I energikravet i Boverkets byggregler (BBR) ingår värden för uppvärmning, fastighetsel, varmvatten och kyla. I det totala värdet för bostäder – i vilken äldreboende ingår – bör inte primärenergibehovet vara högre än 80 kWh/kvadratmeter och år. Varmvattenschablonen är ofta den största energiposten för äldreboenden och dominerar därför projektering av dess energiförsörjningssystem. Eftersom schablonen är osäker finns risk att systemet överdimensioneras.

– Energin till varmvatten på äldreboende utgår från ett schablonvärde som i sin tur bygger på ett värde för bostäder. Varmvattenåtgången är dock betydligt lägre på ett äldreboende än i bostäder. Men genom att energimängden för varmvatten är beräknad så högt, finns det inte utrymme för att satsa på komfortkyla, om man ska uppfylla kraven i BBR, berättar Ulla Janson, universitetslektor på Lunds tekniska högskola.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den