I uppdraget från regeringen ska ett förslag tas fram om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov ska utformas. Det ska också utredas om det finns behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast. Solvärmelast är den värme som tillförs byggnaden från solstrålning genom fönster eller glasfasader och dylikt (och som kan vara till fördel om den minskar uppvärmningsbehovet, men till nackdel om den ökar kylbehovet).

Boverket ska redovisa vad kompletterande krav skulle innebära i form av ökade kostnader och påverkan på förutsättningar för byggande. Påverkan på byggnaders energiprestanda samt samhällsekonomiska och andra konsekvenser ska också redovisas. Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

Till information på regeringens webbplats

Uppdaterad den