E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I utlysningen som stängde den 18 februari 2020 fick Energimyndigheten in 61 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 17 beviljade projekten uppgår till nära 32 miljoner kronor varav över 24 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

Direkt till godkända projekt från utlysning 4

Utlysning 5 har öppnat

Nu kan du söka medel för din projektidé inom energieffektivt byggande och boende. Utlysning 5 omfattar 50 miljoner kronor!

Till utlysning 5

Projekt för en resurs- och energieffektiv byggd miljö

Cirkulära frågor, livscykelanalyser och självförsörjande områden och hus är teman i flera projekt som nu startar. Det här är särskilt relevant för den bebyggelse som byggs nu och som ska stå många år framåt. Bland annat utforskar ett projekt ifall värmen från en kompost räcker för att värma ett helt hus.

Energi- och resurseffektiviserande drift och förvaltning av byggnader hamnar lätt i skymundan för renoveringsbehov eller nybyggnadsrelaterade frågor. Men nu satsar E2B2 på det viktiga ämnet i flera projekt. Bland annat ska ett ramverk för inventering och statusbestämning av byggnader tas fram i samverkan med näringsliv och experter. Det ska leda till bättre åtgärdsplanering och en mer energi- och miljöanpassad drift och förvaltning.

Efterfrågeflexibilitet genom aktiv laststyrning är viktiga möjligheter för att jämna ut användningen av energi så att toppar med höga effektbehov kan undvikas. Här tar E2B2 nu ett kliv framåt och startar flera projekt om vilka och hur olika aktiviteter, till exempel laddning av batterier i elbilar eller värmepumpar för uppvärmning, kan styras, optimeras och koordineras.

En annan central utmaning för att nå energi- och resurseffektiv bebyggelse är renovering. Det finns ett stort och växande renoveringsbehov i gamla byggnader, främst från miljonprogramsåren som behöver renoveras. Därför behövs det koncept, teknik och affärsmodeller för energieffektiviserande renovering och det utforskas i flera projekt.

Projekten läggs till de 61 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.


Godkända projekt från utlysning 4

Aktiv laststyrning i flerbostadshus

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden
Genom att styra när olika elberoende produkter, till exempel laddning av batterier till elbilar, värmepumpar eller elpatroner för uppvärmning, ska köras kan behovet av maximal effekt minskas. Det spar pengar för kunderna och det bidrar också till mer flexibilitet i elsystemet. I det här projektet ska ett verktyg utvecklas för att utvärdera vilka styrbara resurser som kan bli aktuella och styrstrategier för hur de ska koordineras och samverka på ett kostnadseffektivt sätt. Verktyget ska testas genom simulering i en digital tvilling för en bostadsrättsförening där verktyget också ska demonstreras i verkligheten.

Bionedbrytning för uppvärmning av byggnader

Utförare: Building Future Institute Sweden
Är värmen som alstras i en kompost tillräcklig för att värma ett helt hus? Det är huvudfrågan i den här genomförbarhetsstudien som ska undersöka, med hjälp av både teoretiska analyser och praktiska tester, om det är praktiskt genomförbart att värma ett hus med ett effektreglerat och lågtempererat system med värme från kompostering av biomassa. I dagens energieffektiva småhus med mycket låga effektbehov och lågtempererade system kan det vara tillräckligt och det här kan bana väg för fler byggnader som är helt självförsörjande på värme.

Byggnadsdesign med livscykelperspektiv

Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
För att minska byggnaders klimatpåverkan behöver livscykelanalyser göras redan tidigt i designskedet. Men de verktyg som finns idag utgår från att analysen görs i sent skede och då är många beslut redan tagna. Lösningen som det här projektet ska utveckla är en kombination och integrering av LCA-verktyget ”byggsektorns miljöberäkningsverktyg” med tidiga skedens designverktyg för ytmodellering såsom Rhino och Grasshopper. Tillsammans med en iterativ process mellan beställare, arkitekt, konstruktör, projektör och entreprenör säkerställs mer informerade beslut. Metoden ska testas och utvärderas i fallstudier.

Energiklassningssystem för byggbodar

Utförare: Peab Sverige AB
Syftet med projektet är att uppnå energieffektivisering av byggprocessen genom att minska energianvändningen i byggbodar. Idag finns det mellan 50-60 000 byggbodar i Sverige och potentialen till energibesparing uppskattas vara så stor som 40 procent, eller cirka 150 gigawattimmar per år. I projektet ska riktlinjer och kriterier för ett energiklassningssystem och en certifieringsprocess utvecklas tillsammans med vägledning för hur de ska användas. Det här efterfrågas av byggbranschen och kommer att möjliggöra kravställande i samband med upphandlingar.

Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag

Utförare: CIT Energy Management AB
Renovering kombinerat med energieffektivisering är en möjlighet för lokala små och medelstora entreprenörer att utöka sina tjänsteutbud inom bygg, energi, installation, styr- och reglerteknik. Målet är att visa exempel på hur det kan göras. I samverkan med lokala aktörer och Lågans regionala nätverk genomförs pilotprojekt enligt metoderna Totalmetodiken och Rekoderlig renovering och i enlighet med de förväntade kraven på klimatdeklarationer av byggnader. Resultat och erfarenheter sammanställs till en vägledning med strategier för hur renovering med lokala aktörer kan öka.

Energirenoveringskoncept för koldioxidneutrala byggnader

Utförare: Lunds universitet
För att nå energi- och klimatmålen behöver det befintliga byggnadsbeståndet uppgraderas och renoveras. I ett tidigare E2B2-projekt undersöktes renovering av fasader med prefabricerade multiaktiva fasadelement med integrerade system för ventilation, värmeåtervinning och förnybar energi. I det här projektet ska konceptet vidareutvecklas och förberedas för kommande demonstrationsprojekt i full skala vilket behövs för ökad acceptans. Särskilt potentialen och förutsättningarna för att kunna bidra till koldioxidneutrala byggnader på årsbasis ska undersökas.

Framgångsfaktorer för energieffektiva lokalbyggnader över tid

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB
Hur fungerar energieffektiva lokalbyggnader i längden? Vad är viktigast för att bevara energiprestandan över tid? Det ska undersökas i en tvärvetenskaplig studie med hjälp av data från Energimyndighetens databas för näranollenergibyggnader. Dataanalysen kombineras med fallstudier av de fyra lokalbyggnaderna som ingår i databasen, med platsbesök, intervjuer och enkäter. Syftet är att bidra med kunskap om hur teknik, drift och användning av byggnaderna påverkar den faktiska energianvändningen.

Förstudie för ökad användning av byggnadsintegrerade solceller

Utförare: Lunds universitet
Byggnadsintegrerade solceller kan öka andelen solenergi i energisystemet och bidra till att minska byggnaders klimatpåverkan. En utmaning för teknikens genomslag är aktörernas bristande erfarenhet och upplevda risker, främst för fukt- och brandsäkerhet. Med hjälp av en bred expertgrupp undersöker forskarna vilka krav och förväntningar som projekt med byggnadsintegrerade solceller förväntas uppfylla. Projektet ska samla in exempel på pilotfall från hela Sverige som kan bli demonstrationsprojekt i efterföljande projekt. För att öka kunskapsspridning och nyttiggörande kommer möjligheter med en innovativ ”virtual reality-plattform” att undersökas.

Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader

Utförare: RISE Energy Technology Center AB
Syftet med det här projektet är att göra det enklare för kunder att köpa byggnadsintegrerade solceller, BIPV (building integrated photo voltaics). De installeras som en del av byggnadens klimatskal och ersätter andra byggmaterial och bidrar till mer förnybar elproduktion i form av solel. Idag köps hus och solceller i två oberoende affärer. Men om kunden redan när husbeställningen görs även kan beställa solpaneler så blir processen enklare, snabbare och mer resurs- och kostnadseffektiv. I projektet samverkar tillverkare av prefabricerade hus med tillverkare av BIPV för att utveckla gemensamma värdekedjor. Det görs en beräkningsmodell för solel, anpassad för nordliga breddgrader, som integreras i ett pedagogiskt beställningsverktyg för hus. Modellen testas och verifieras för ett pilothus.

Luftrening som komplement till ventilation

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Människor tillbringar mer än 90 procent av sin tid inomhus. Luftkvaliteten säkras i konventionell teknik genom att ventilera in mer utomhusluft. Det är energikrävande. Dessutom är inte alltid utomhusluften av tillräckligt god kvalitet och användningen av luftrenare ökar. Utmaningen för byggindustrin är att säkerställa kvalitet och prestanda på sådan utrustning och system. Projektet ska kartlägga och analysera bästa tillgängliga teknik för energieffektiv luftrenande ventilation och uppvärmning, särskilt gasfas-luftrenare. Energiprestandan ska kvantifieras och testprocedurer utvecklas. Projektet är en del av ett internationellt forskningssamarbete inom International Energy Agency.

Metoder för optimerad energianvändning och solenergi i kvarter

Utförare: White Arkitekter AB
Aktiv och passiv solenergi kan bidra till att möjliggöra netto-noll energianvändning. Det är målet för det här projektet om planering av bebyggelse på kvartersnivå med komplexa stadsplaneförutsättningar. Hur kan planering, där hänsyn tas till mikroklimat och samverkan mellan solenergi och grönska, bidra till bebyggelse med samordnad och effektiv energianvändning mellan och inom fastigheter? Metoder, verktyg och handledningar som kan användas av stadsplanerare och byggherrar ska tas fram och också testas i fallstudier i samverkan med aktörer. Projektet är en del av ett internationellt forskningssamarbete inom International Energy Agency.

Nyttiggörande av solel i småhus

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB
De småhus som byggs framöver har potential att bidra med betydande mängder förnybar solel. En viktigt pusselbit är att de beräkningsverktyg, föreskrifter och allmänna råd som finns för småhus främjar en sådan utveckling. Det här projektet ska öka kunskapen om hur stor andel lokalt producerad el från solceller som kan nyttjas inom systemgränsen i Boverkets byggregler vid olika storlek på solcellsanläggning, olika storlek och isolergrad på klimatskärm, samt olika värme- och ventilationssystem. Kunskapsuppbyggnaden kommer till stor del från de fältmätningar som ska göras i åtta småhus under minst tolv månader.

Optimerad bergvärme för småhus i Europa

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB
Här är målet är att skapa ett standardiserat borrhål för Europas energieffektiva småhus. För att nå dit behövs ett nytänk och helhetsgrepp kring borrning, installation och affärsmodell. Standardiserad utrustning och slimmade installationer som smalare borrhål och mindre värmepumpar kan sänka kostnader men behöver beräknas och verifieras. Nya värdeerbjudanden mot kund ska också undersökas, exempelvis erbjudande för kataloghus med varierande finansieringslösningar för bergvärmen. Projektet är en genomförbarhetsstudie för att ta fram bättre underlag och engagera fler aktörer inför experimentellt genomförande.

Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader

Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Det här projektet undersöker hur valet av uppvärmningsteknik till områden med lågenergibyggnader påverkar möjligheterna att nå nationella och internationella klimat- och energimål. Olika alternativ analyseras med hjälp av energisystemmodellen TIMES. Målet är att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet samt ny kunskap om hur energisystemet, klimatutsläppen och ekonomin påverkas.

Optimering av självförsörjande mikronät med energihub

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Den här genomförbarhetsstudien utreder möjligheten att skapa och optimera ett självförsörjande mikronät, en energihub, för en planerad bostadsrättförening. Nätet är tänkt att innehålla delar såsom solceller, solvärme, batterilager, värmelager och värmeåtervinning. Forskarna kommer att analysera vilka delar som bör ingå samt vilka beteende- och användarmönster som är mest fördelaktiga.

Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader

Utförare: Lunds universitet
Genom medveten drift och förvaltning kan energi- och miljövinster göras även i byggnader som inte har någon planerad renovering i sikte. Nationellt sett handlar det om ett stort antal byggnader och det här projektet vill hjälpa fastighetsbranschen att ta tillvara på den potentialen. Ett lättanvänt verktyg ska utvecklas för fastighetsägare, förvaltare och driftpersonal till hjälp inför planering av åtgärder. Ramverket innehåller en användarmanual för miljöanpassad förvaltning och inventeringsprotokoll där byggnaders miljöstatus bestäms genom ett poängsystem. Ramverket kommer att vara öppet och kostnadsfritt och ambitionen är att öka kunskapen om vilka och till vilken grad olika åtgärder är energi- och miljöeffektiva.

ReGen Villages - möjligheter till självförsörjande område på Gotland

Utförare: White Arkitekter AB

I den här genomförbarhetsstudien undersöks förutsättningarna för en självförsörjande ekoby på Gotland. Tre frågor utgör huvudfokus för studien: Hur bör byns energisystem utformas, och särskilt kopplingen till det omgivande elnätet, för att maximera synergier så att elsystemet blir mer förnybart? Kan en ekoby som ReGen villages, som planeras med ett helhetsperspektiv för cirkulära kretslopp, erbjudas andra förutsättningar för planering av mark jämfört med områden för konventionell bostadsutveckling? Och finns det platser på Gotland som är lämpliga för ett pilotprojekt?

Uppdaterad den