E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 91 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 19 beviljade projekten uppgår till 79 miljoner kronor varav 53 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

– Det är glädjande att E2B2 fortsätter bidra med ny kunskap och relevanta och effektiva lösningar som utgår från behov i sektorn. Vi ser till exempel ett ökat fokus på den befintliga bebyggelsen, där många projekt handlar om renovering eller förvaltning, säger Anna Land, programansvarig för E2B2.

Ny utlysning öppnar i april

Torsdagen den 29 april öppnar en ny utlysning i E2B2. Håll koll på webbplatsen och prenumerera på E2B2s nyhetsbrev.

Fler projekt än tidigare handlar också om systemlösningar, till exempel installationer och material som utvecklas för byggnader, men också om energisystem- eller livscykelperspektiv. Utvecklingen gynnas av den pågående digitaliseringen som gör komplexa lösningar eller analyser lättare för fler att utveckla.

Projekten läggs till de 78 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.


Nytt projekt välkomnas till E2B2

I maj godkändes även projektet "Biobaserade fasförändringsmaterial för energilagring i byggnader". Projektet är ett ERA NET-projekt som finansieras av Energimyndigheten men det ingår nu i E2B2s projektportfölj. I projektet ska nya material för byggbranschen utvecklas.

Till nyhet om projektet

Godkända projekt från utlysning 5

3D-utskrift för en energieffektiv och resurseffektiv byggprocess

Utförare: Konkretprint AB
I det här projektet vill man sprida kunskap om 3D-utskrift av byggnader i betong och visa på den energi- och resurseffektivisering som kan uppnås. I ett pilotprojekt ska man förbereda utskrift av ett mindre hus, halvera produktionskostnaden för bostaden och genomföra arbetet från start till inflyttning på en kalendermånad.

Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

Utförare: Sustainable Innovation i Sverige AB
Visionen om automatiserade eller "självkörande" system finns både inom energi- och fastighetsbranschen. Det saknas dock en samsyn om utvecklingsnivåer och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att kunna etablera olika lösningar. Det här projektet vill ändra på det. Här ska forskarna skapa ett branschöverskridande ramverk samt en samsyn kring kritiska faktorer i utvecklingen. Projektet är en förutsättning för ett effektivt samspel mellan produktion, distribution och användning av energi.

Demonstration av energi- och resurseffektiva murade ytterväggar

Utförare: Saint-Gobain Sweden AB
Här utvecklas en ny generation murade väggar, som har väsentligt förbättrad energiprestanda utan att man ökar ytterväggarnas totala tjocklek. Det insparade utrymmet kan användas för att öka tjockleken på isoleringen. I den här etappen ska tekniken vidareutvecklas och demonstreras i full skala och i verkliga projekt.

Energirenovering för koldioxidneutrala områden i Sverige

Utförare: Lunds universitet
Det saknas metoder och verktyg för att genomföra storskalig energirenovering av stadsdelar. I det här projektet ska en metod och ett verktyg tas fram och testas för att nyckelparametrar som miljöpåverkan, energieffektivitet, förnybara energikällor, kostnader och mervärden ska kunna optimeras vid renoveringar av befintliga stadsdelar. Resultaten ska hjälpa fastighetsägare, kommuner och beslutsfattare att påskynda energirenoveringar.

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Utförare: CIT Energy Management AB
Sveriges 30 000 storkök genererar stora mängder spillvatten, men det saknas kunskap och förutsättningar för att tillvarata energin i spillvattnet. Det här projektet ska bidra till en effektivare energianvändning genom att ta fram en kravspecifikation för installation av avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare i storkök.

Flex-o-Mat: möjligheter med effektutjämning i storkök

Utförare: Stuns Stiftelse Upsala Science Park
Går det att minska effektuttaget hos storkök och därigenom minska effekttopparna? Här ska forskarna studera storkökens påverkan på dimensionering av elinfrastruktur till fastigheter och möjligheterna till effektutjämning. Forskningen sker i samverkan med fastighetsägare och skolköksverksamhet med fokus på såväl tekniska som beteenderelaterade åtgärder.

Holistisk livscykeloptimering i tidiga designfaser av byggnader

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB
I den tidiga designfasen fattas avgörande beslut för en byggnads livscykel. Det här projektet ska etablera holistiska datorbaserade LCA-verktyg för optimering av en byggnads energiprestanda och miljöpåverkan i ett tidigt skede. I projektet ska flexibla och holistiska arbetsflöden för bedömning av en byggnads prestanda utvecklas, testas och tillgängliggöras.

Implementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad

Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Här ska forskarna ta fram ett kunskapsunderlag för minskad klimatpåverkan vid renovering utifrån ett livscykelperspektiv. Åtta pilotprojekt med fastighetsägare och byggentreprenörer ingår i studien och resultatet kommer att baseras på deltagarnas erfarenheter av klimatberäkning vid renovering.

Implementering av Teknisk förvaltning Energi

Utförare: Aff Service AB
Energitjänsten Teknisk förvaltning Energi ska underlätta för energioptimeringar i bostadsrättsföreningar. I det här fortsättningsprojektet ska energitjänsten, i form av en avtalsmodell för upphandling och genomförande av energientreprenad, anpassas så att bostadsrättsföreningar ska kunna använda tjänsten via branschföreningen AFF-Forum.

Kommunikativa byggnader för minskad energipåverkan

Utförare: Tornet Fastighetsutveckling AB
Vårt beteende får allt större betydelse för en byggnads energiavtryck när byggnader tekniskt sett blir mer energieffektiva. I det här projektet ska beteendeforskning kombineras med modern teknik på digitala plattformar och artificiell intelligens (AI) för att undersöka effekterna av nudging på energianvändningen i byggsektorn. Genom ökad medvetenhet och positiv påverkan i människa-systeminteraktionen kan bostäders energicykel förbättras.

Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor

Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
I det här projektet ska forskarna sammanställa aktuell kunskap om lösningar för en klimatneutral byggnadssektor. Genom projektet etableras en arbetsplattform där svenska aktörer får tillgång till den mest uppdaterade internationella kunskapen samt kan bidra med sina egna kunskaper och erfarenheter.

Lokalt energisystem för utbyte av energiresurser

Utförare: Tornet Fastighetsutveckling AB
Utvecklingen av mikroenergisystem, där flera fastighetsägare delar energisystem, är en viktig del av omställningen för nå klimatmålen. Det här projektet siktar på att utveckla energisystem i stadsdelar där värme och kyla kan utbytas lokalt, direkt eller indirekt, genom gemensam energilagring eller energikonvertering, som resulterar i minskad total energianvändning. Hänsyn tas till etiska, affärsmässiga och legala aspekter för säker och rättvis handel.

Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Det finns stor potential att minska koldioxidutsläpp genom energieffektiviseringar och ökad energiprestanda i den bebyggda urbana miljön. I det här projektet ska forskarna studera implementering och optimal drift av nyckelfärdiga lösningar med solceller kopplat till energilagringssystem. I studien kombineras tekno-ekonomiska scenarioanalyser och demonstration av en fullskalig systemlösning i KTH Live-In Lab.

Optimering av livslängden på en självförsörjande energihub

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
För att mildra klimatförändringarna lyfts ofta litiumjonbatterier, elbilar och annan "grön teknik" upp som banbrytande. Tillverkningen är dock inte oproblematisk och livslängden för sådan utrustning behöver maximeras. I det här projektet undersöks livslängden på olika miljövänliga tekniker, i en bostadsrättsförening med en energihubb, för att se hur olika kontrollstrategier för de boende påverkar åldrandet av systemen.

Träfasad i den cirkulära staden – för en attraktiv klimatsmart renovering

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB
I det här projektet utvecklas ett innovativt träfasadsystem för hållbar renovering av till exempel miljonprogrammets byggnader. Ambitionen är att fasadsystemet ska vara optimerat material- och energimässigt, enkelt för arkitekter att använda i tidiga skeden i designprocessen samt attraktivt för olika typer av fastigheter utifrån olika fall av tilläggsisolering.

Utveckling av hållbara energieffektiva vattenförsörjningssystem i samhället

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Här ska forskarna analysera olika typer av systemlösningar och metoder för vattenförsörjning och de energiförluster som uppstår vid vattenanvändning. Särskilt intressanta lösningar ska testas på HSB Living Lab och KTH Live-In Lab. Målet är att fylla kunskapsluckorna och presentera innovativa lösningar för energieffektiva vattenförsörjningssystem ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Ventilation i energieffektiva flerbostadshus – etapp 2

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola
Svensk Ventilation och BeBo har genomfört en tekniktävling för att identifiera nya och innovativa tekniska lösningar på ventilationsproblem i energieffektiva flerbostadshus. I det här fortsättningsprojektet ska tre av de vinnande tävlingsförslagen utvecklas och utvärderas genom mätningar i labbmiljö. Nya lösningar är en förutsättning för att vi på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna bygga och ventilera energieffektiva och lufttäta hus med en sund innemiljö.

Vägledning för effektanpassade styrmedel

Utförare: Göteborgs universitet
Med bebyggelsen som utgångspunkt ska man i det här projektet skapa en samlad bild
av nuvarande styrmedelsläge vad gäller effekt och energi. Projektet förväntas leda till
samsyn mellan olika marknadsaktörer, myndigheter och politiker om vilka
förändringar av befintliga styrmedel som är önskvärda. Förhoppningen är att projektet kan bidra till ett mer effektanpassat system.

Åtgärder för att minska boendetäthetens påverkan på inomhusmiljön

Utförare: Lunds universitet
Ett tidigare E2B2-projekt visar att trångboddhet kan påverka människors välbefinnande och ge skador på byggnadsskalet. Nu ska forskarna ta fram kunskap om problemen som kan uppstå till följd av trångboddhet och utvärdera åtgärder för att minska problemen med inomhusmiljön, med energianvändning och ekonomi i beaktande.

Uppdaterad den