Intervju med forskare


Läs vad forskaren Cecilia Katzeff vid Kungliga Tekniska Högskolan har att säga om projektet!

Hushållen viktigt aktör för smarta elnät

Forskare vid KTH och RISE har i denna studie gjort en översikt och analys av användaraspekter på smarta elnät för bostäder. Bakgrunden är att man på statlig nivå har tagit flera initiativ kring satsningar på smarta elnät. Dessa initiativ visar att stat och myndigheter ser hushållen som en viktig aktör i relation till utveckling av de smarta elnäten. Det är därför viktigt att veta hur hushållen agerar, vilket har varit fokus i detta projekt. Studien består av en internationell litteraturundersökning av forskning om användarperspektiv på smarta elnät i bostäder och en intervjustudie av pilotprojekt för införandet av smarta elnät i Sverige.

Användarna är inte alltid aktiva

Såväl den internationella litteraturundersökningen som pilotprojektet visar att projekt med smarta elnät har en teknikfokus och begrepp som ”aktiva användare” är diffust och ifrågasätts. Dessutom finns det en allmän utmaning i att hitta en bra balans mellan automation av systemen och användarstyrning. Forskarna konstaterar bland annat att energibranschen tenderar att förbise att människor vanligen är fokuserade
på att leva vardagsliv i sina bostäder snarare än att intressera sig för husets teknik. Konsekvensen av att ha för stor tilltro till tekniken och därmed förutsätta att människor som bor i hushållen direkt anammar ny teknik kan leda till att man inte gör de åtgärder som krävs och därmed inte uppnår energimålen.

Fakta

Projekt: Smarta elnät – för vem? Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan tillsammans med RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Energiforsk AB, Vattenfall AB, Mälarenergi AB, Skellefteå Kraft Elnät AB, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Power Circle AB, Uppsala universitet Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 228 000 kr Projektledare: Cecilia Katzeff Energimyndighetens projektnummer: 42629-1

Smarta mätare - en universallösning

Studien visar också att såväl energibranschen som myndigheter ser smarta mätare som en universallösning för att användare ska ändra sitt energibeteende. I en brittisk studie ingick 60 000 hushåll varav 18 000 hade smarta mätare. Denna studie visade inga statistiskt signifikanta besparingar hos dem som hade smarta mätare. Även pilotprojekt ger samma resultat.

Fokus från teknik till användarna

För att kunna uppnå energimål och få användarna att bli mer aktiva behöver projekt om smarta elmätare ta vara på kunskap som finns inom området människors samverkan med digitala system. En annan lärdom är att arbeta med småskaliga tester och simuleringar innan större lanseringar genomförs. Det är också viktigt att i dessa projekt ta hjälp av expertkompetens i metodik för användarcentrerad utveckling och
design av tekniska lösningar. I rapporten presenteras även en lista på konkreta rekommendationer för olika aktörer i arbetet med projekt rörande smarta elnät i bostäder.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • Hushållen ser ofta smarta elsystem som ett sätt att utföra sina vardagssysslor, inte att spara energi.
  • Smarta mätare ses av såväl energibolag som myndigheter som en universallösning för att användare ska ändra sitt
    energibeteende. Studier och pilotprojekt visar dock inga sådana tydliga samband.
  • Projekt med smarta elnät har för stort teknikfokus och behöver kompletteras med kunskap inom människa-datorinteraktion.
  • Det är viktigt att ta reda på vem användaren i smarta elnätsprojekt och att inkludera dessa användare i ett tidigt
    skede.

Text: Ann-Sofie Borglund