Behovet av nya äldreboenden är stort i Sverige. I Boverkets enkät för 2019 uppgav nästan varannan kommun att de hade brist på äldreboende. Byggtakten av denna typ av byggnader är därför stor. I energikravet i Boverkets byggregler (BBR) ingår värden för uppvärmning, fastighetsel, varmvatten och kyla. I det totala värdet för bostäder – i vilken äldreboende ingår – bör inte primärenergibehovet vara högre än 80 kWh/kvadratmeter och år. Varmvattenschablonen är ofta den största energiposten för äldreboenden och dominerar därför projektering av dess energiförsörjningssystem. Eftersom schablonen är osäker finns risk att systemet överdimensioneras.

– Energin till varmvatten på äldreboende utgår från ett schablonvärde som i sin tur bygger på ett värde för bostäder. Varmvattenåtgången är dock betydligt lägre på ett äldreboende än i bostäder. Men genom att energimängden för varmvatten är beräknad så högt, finns det inte utrymme för att satsa på komfortkyla, om man ska uppfylla kraven i BBR, berättar Ulla Janson, universitetslektor på Lunds tekniska högskola.

Fakta

Projekt: Energieffektiva äldreboenden med god inomhuskomfort – mätning och analys av energianvändning och inomhustemperatur
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Skanska Sverige

Projektstart: Januari 2020
Projektslut: Juni/juli 2022
Projektbudget: 4 738 452 kr

Projektledare: Ulla Jansson
Energimyndighetens projektnummer: P49558-1

I detta projekt ska forskarna ta fram mer verklighetsförankrade indata för energianvändning av varmvatten i äldreboende, men också mäta inomhustemperaturer för att se om det verkligen finns ett kylbehov. Mätningarna kommer att genomföras på en rad äldreboenden utspridda i stora delar av landet, vilket innebär att man kommer att ha tillgång till många mätvärden.

I projektet ingår även Skanska Sverige, som bygger ett stort antal äldreboenden varje år. De vill att dessa byggnader byggs så energieffektivt och hållbart som möjligt. Skanska ser dock att det ofta inte finns så många valmöjligheter för detta just på grund av att vattenschablonen är så dominerande. Skanska har därför en viktig roll i detta projekt, både för intresset för frågeställningen, men också avseende mätdata då de följer upp energianvändningen i de äldreboenden de uppför och delar dessa inom detta projekt.

Målsättningen i projektet är att resultatet ska leda till ett nytt underlag för bedömning av varmvattenschablon för äldreboenden i BBR. Det i sin tur ökar möjligheterna att man redan i planeringsstadiet kan inkludera komfortkyla om det finns ett behov för detta. Att installera kyla i efterhand riskerar att ge såväl funktionsmässigt som energimässigt mer krävande lösningar, som dessutom har en större miljöpåverkan än om kylan installeras när äldreboendet byggs.

Till projektets resultat.

Intervjun skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.