Byggprocessen består av olika faser; från planering, utformning, byggande och överlämning till förvaltning och användare och så småningom rivning. I faserna är olika aktörer ansvariga för att hantera olika delmoment och det finns ett behov av forskning och utveckling av energirelevanta metoder och processer. Forskningsinsatser behövs bland annat för att öka kunskapen om faktorer som styr energirelaterade beslut liksom kunskap om planprocessen och dess involverade aktörer ur ett energiperspektiv.