Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Thomas Sundén vid Sustainable Innovation har att säga om projektet!

Allmännyttan går i bräschen

I projektet har representanter från ett 20-tal allmännyttiga bostadsbolag intervjuats. Bolagen är spridda över landet och bygger årligen 40 till 500 lägenheter. De har dessutom tydliga målsättningar att
bygga betydligt mer än vad de gör idag. Det innebär att det finns en marknad för lågenergihus.


Studien visar att de bolag som har byggt lågenergihus ofta har gjort det för att ligga i framkant och prova
om de klarade nivåer och certifieringar.

Fakta

Projekt: Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan Utförare: Sustainable Innovation AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, NCC Construction Sverige, SBUF, Skanska Sverige, SABO, Alingsås kommun, Stockholmshem, White Arkitekter, Telge Hovsjö Projektstart: januari 2015 Projektslut: april 2016 Projektbudget: 2 501 000 kr Projektledare: Thomas Sundén Energimyndighetens projektnummer: 39677-1

Behövs fungerande erfarenhetsutbyte

Förvånansvärt få har visat intresse av att ta del av andras erfarenheter. Några har gjort studiebesök hos andra bolag som byggt lågenergihus, men de verkar inte ha tagit särskilt mycket intryck av detta. Generellt verkar de intervjuade hellre visa upp sina egna goda exempel än titta på andras. Undantaget är SABOs energigrupp, där erfarenhetsutbyte har ägt rum på ett bra sätt.


Bland de intervjuade fanns också bolag som valt att inte bygga lågenergihus. Deras beslut berodde bland annat på att de lagt stort fokus på att energieffektivisera befintligt bestånd vilket gjort att det funnits lite tid och resurser för nybyggnation, det är för dyrt och/eller så har de tillgång till fjärrvärme med låga koldioxidutsläpp, vilket minskat drivkraften att bygga ytterligare energieffektivt. Andra faktorer som bidrar till att få lågenergihus byggs är svårigheten att hitta extern kompetens både när det gäller entreprenörer och konsulter. Dessutom uppgav flera bolag utanför storstäderna att det är svårt att få in anbud.


Vad krävs då för att öka lågenergibyggandet? Ökad kunskap om
lågenergibyggnader, rätt verktyg som beslutsstöd och en handlingsplan för rikstäckande spridning.

Fyra huvudområden

Projektet har även identifierat följande fyra huvudområdet som behöver utvecklas för att byggandet ska underlättas och därmed öka: enklare kalkyl- och värdeberäkningsmodeller, säkrare förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering, säkrare uppföljning samt bättre erfarenhetsåterföring.


Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • Byggandet av lågenergihus behöver öka om Sverige ska klara uppsatta hållbarhetsmål.
  • Allmännyttan går i bräschen för byggandet av passiv-, nollenergi- och plushus.
  • För att kunna öka byggtakten behövs ökad kunskap om lågenergibyggnader, bättre beslutsstöd och en handlingsplan för rikstäckande spridning.
  • De allmännyttiga bostadsbolag som ingår i studien visar att det finns en stor vilja att fortsätta bygga energisnålt,
    men de ser samtidigt en fara för att ökade krav leder till att kvalitet och långsiktig hållbarhet hamnar i skymundan.
  • Det behövs enklare kalkyl- och värdeberäkningsmodeller, säkrare förfrågningsunderlag och anbudsvärdering samt säkrare uppföljning för att det ska bli enklare att bygga lågenergihus.
  • Det krävs bättre erfarenhetsåterföring. Idag tar få del av andra aktörers erfarenheter.

Text: Ann-Sofie Borglund