Fokus på klimatpåverkan under byggskedet

Att bygga en bostad förorsakar faktiskt lika stor klimatpåverkan som att värma bostaden under 50 år. Med tanke på de många förbättringar som är kopplade till uppvärmning kommer byggmaterialens bidrag att dominera i framtiden.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet har att säga om projektet!

Byggprocessen bedöms ha lika stor påverkan på miljö och vårt klimat som de svenska persontransporterna. Trots detta har styrmedelfokus hittills legat på att begränsa energianvändningen under byggnadernas driftfas.

Livscykelanalys för att välja rätt

Effektivare användning av energi och andra naturresurser under själva byggfasen är en lika viktig hållbarhetsfråga som att uppnå god driftsprestanda. En livscykelanalys, LCA, hjälper till att välja de miljömässigt bästa alternativen. Inom byggbranschen finns numera ett gemensamt regelverk med standarder för hur livscykelanalys ska göras för insatsvaror och byggnader. Frivilliga miljöcertifieringssystem som LEED, BREEAM och Miljöbyggnad 3.0 har ökat intresset för dessa analyser. Till hindren för en bredare användning av LCA hör att det saknas öppna och kostnadsfria verktyg som ger ett entydigt resultat. Detta kan få framför allt mindre entreprenörer att avstå, vilket i sin tur betyder att även beställare tvekar.

Fakta

Projekt: Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, AB Alingsås Rådhus, Göteborgs stad, Stockholms kommun, Byggvarubedömningen Service AB, BASTAonline AB Projektstart: augusti 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 350 000 kr Projektledare: Martin Erlandsson Energimyndighetens projektnummer: 42870-1

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

IVL Svenska Miljöinstitutet har i denna E2B2-finansierade forskningssatsning utvecklat ett verktyg som möter dessa krav. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM1.0) resulterar i en komplett klimatdeklaration för en byggnad, från utvinning av naturresurser till dess att byggnaden är färdig att tas i bruk.

Miljöberäkningsverktyget har utvecklats i samarbete med aktörer som har stor påverkan på de krav som ställs vid utformning och upphandling av byggnader. På så sätt bidrar projektet till sektorns miljöarbete och uppfyllandet av de nationella miljömålen. Målsättningen är att detta verktyg, med tillhörande klimatdatabas för de mest frekvent använda byggresurserna på den svenska marknaden, ska bidra till en mer hållbar framtid.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM1.0) baseras på livscykelanalysmetodik och hjälper även icke-experter att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.
  • För att minska byggandets miljöpåverkan krävs ökat fokus på utveckling av strategier för byggprocessen, men det är samtidigt viktigt att detta inte sker till priset av ökad påverkan under användningsskedet.
  • Med detta nya beräkningsverktyg är det både kostnadseffektivt och enkelt att göra en klimatdeklaration som möjliggör en första jämförelse mellan olika konstruktionslösningar.
  • Om livscykelanalys används för att ställa miljökrav på byggnader skapar beräkningsverktyget potential för utveckling av nya innovativa produkter och konstruktionslösningar.
  • I klimatdatabasen finns miljöprestanda för generiska produkter. Dessa värden kan lätt ersättas med företagsspecifik data om leverantören tagit fram en miljövarudeklaration.
  • På sikt är ambitionen att inkludera hela livscykeln, alltså även driftenergianvändningen, i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Text: Ann-Sofie Borglund