ByggaE - ett verktyg genom hela byggprocessen

Intervju med forskaren

Läs vad Anna-Lena Lane, projektledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstutit, har att säga om projektet!

Att uppnå högt ställda energikrav för byggnader är en utmaning för byggbranschens alla aktörer. Bland svårigheterna märks allt från otydliga krav till svårigheter att se hur olika byggnadssystem och delar påverkar varandra. Energiberäkningar som görs på osäkra indata och pressade tidsplaner hör också till problembilden. Till hjälp finns ByggaE som är en standardiserad metod för att genom hela byggprocessen, från planering till produktion och överlämning, arbeta med energifrågor.

Kvalitetssäkring från början

Redan i byggprojekts allra tidigaste skeden tas beslut som påverkar möjligheterna att nå energikraven. Den bärande principen i ByggaE är fokus på kvalitet och att göra rätt från början. Fel som upptäcks i senare skeden är ofta både svåra och dyra att såväl identifiera som att åtgärda. Denna relativt nyutvecklade metodik har sitt ursprung i ByggaF och ByggaL som är två liknande kvalitetsäkringsmetoder. ByggaF blev redan år 2013 branschstandard förfuktsäkerhetsarbete medan ByggaL (som hanterar lufttäthet i byggnader) nådde samma status år 2017.

Fakta

Projekt: ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Borås stad Stadskansliet, Göteborgs stad, SBUF, med flera Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 293 758 kr Projektledare: Anna-Lena Lane Energimyndighetens projektnummer: 41810-1

Minskad klimatpåverkan och energianvändning

Genom att tillämpa ByggaE stärks möjligheterna att nå målen för byggnaders energianvändning, vilket i sin tur bidrar till minskad klimatpåverkan och lägre driftkostnader. Problemet har dock varit att den första versionen av ByggaE upplevts som svår att ta till sig. Trots metodens alla förtjänster har den därför inte spritts brett i branschen. Detta projekt, som genomförts av RISE, öppnar för förändring på den punkten.

Underlätta användning och spridning

ByggaE har med ekonomiskt stöd från E2B2 uppdaterats och förbättrats i syfte att underlätta tillämpningen. Genom att än tydligare lyfta fram de viktigaste delarna i metoden och publicera ett nytt kostnadsfritt introduktionsmaterial ökar forskarna förutsättningarna för att detta praktiskt tillämpbara verktyg ska spridas och komma till användning på samma sätt som ”syskonmetoderna” ByggaF och ByggaL.

Om ByggaE och Sveby

ByggaE är en kvalitetssäkringsmetod för att arbeta med energifrågor genom en hel byggprocess. I ByggaE finns checklistor och riktlinjer för hur energikraven ska beaktas och hur handlingar för kravställande och uppföljning ska tas fram. ByggaE är utvecklad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Sveby är en annan kvalitetssäkringsmetod, viken drivs av Byggherrarna. Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och de har föreskrifter och mallar för hur avtal, mätning, besiktning och kontroll ska utföras. En närmare koppling mellan dessa metoder efterfrågas av branschen och ingår i detta projekt.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat:
  • ByggaE är en standardiserad metod för att arbeta med energifrågor genom hela byggprocessen och som möjliggör tydligt kravställande på energieffektivisering.
  • Metoden går ut på att kvalitetssäkra kritiska moment, allt som kan påverka fastighetens energianvändning, genom att identifiera, hantera och följa upp. Hur man konstruerar och bygger samt även kommunikation och samordning hör till de kritiska moment som uppstår under hela byggprocessen.
  • Projektet har vidareutvecklat ByggaE så att metoden blir mer användaranpassad och lättillgänglig genom att bland annat ta fram ett nytt introduktions- och instruktionsmaterial.
  • I och med att branschaktörer uttryckt svårigheter med att skilja olika metoder för att hantera energifrågor från varandra har projektgruppen lagt stor vikt vid att vid uppdateringen koppla ByggaE till andra initiativ såsom Sveby.
  • För att ByggaE ska kunna fortsätta utvecklas och leva vidare, till nytta för branschens aktörer, är det angeläget att skapa förutsättningar för en aktiv och kontinuerlig förvaltning av metoden.

Text: Ann-Sofie Borglund