– Att överföra den omfattande informationen som finns i BIM till simuleringsverktyget för energi eller dagsljus är idag väldigt tidsödande och dessutom riskerar viktig information att förloras. Jag har arbetat i projekt där man varit tvungen att överföra information mellan program mer än 25 gånger för en enkel dagsljusberäkning. Det är långt ifrån ett optimalt arbetssätt, säger Marie-Claude Dubois, miljöspecialist på White arkitekter och universitetslektor vid Lunds universitet.

– När man ska föra över information från BIM till simuleringsverktyget för energi- eller dagsljusberäkning måste man rensa bort information som inte har med energi att göra, för att inte bromsa simuleringarna av energi och dagsljus. Det kan ta upp till en dag att rensa denna information. Det finns därför en stor potential att förbättra dessa arbetsprocesser, säger Marie-Claude Dubois vidare.

Fakta

Projekt: Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM
Utförare: White Arkitekter AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Nordisk Ministerrådet, White Arkitekter AB

Projektstart: Februari 2019
Projektslut: April 2023
Projektbudget: 2 178 000 kr

Projektledare: Anna-Johanna Klasander

Energimyndighetens projektnummer: P47831-1

Hon leder projektet ”Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM”, som görs i samarbete med forskare som är ledande inom BIM vid École de Technologie Supérieure Montréal i Kanada och Högskolan i Oslo. I projektet ingår också en doktorand.

Forskarna har tillsammans identifierat en rad med brister i nuvarande arbetssätt – att det är tidskrävande, kostsamt, att det riskerar att inte leda till de mesta energieffektiva lösningarna samt att delarna som rör energi och dagsljus ofta kommer in alldeles för sent i arbetsprocessen. Bristerna behöver dock analyseras mer noggrant. Detta projekt inleds därför med att forskarna ska analysera denna arbetsprocess hos arkitekter. De kommer både att genomföra en litteraturstudie och intervjuer kopplad till olika fallstudier.

Projektets andra fas består av att utveckla en bättre arbetsprocess och kanske nya verktyg samt föreslå en integrerad designprocess som gör det möjligt att effektivisera arbetsflödet. Verktyget ska fokusera på designprocessen från klienten fram till bygglovsansökan, då data om energianvändning, termisk komfort och dagsljus måste lämnas in.

Vad är BIM?

BIM innebär, förenklat, att en 3D-modell skapas i en byggprocess, för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader, processerna och besluten kring byggnaden.

– Efter att ha definierat behoven, kommer arbetsprocessen och verktyget att utformas i detalj och sedan implementeras. Därefter ska vi låta utvalda projektörer testa verktyget, för att se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras ytterligare, säger Marie-Claude Dubois.

Målsättningen är att få fram en bättre arbetsprocess som i sin tur ska leda till lösningar som optimerar energianvändning och klarar kraven för dagsljus vid planering och utformning av vårdbyggnader. Energimyndigheten, som står bakom huvuddelen av finansieringen, bedömer att resultatet även kommer att kunna vara användbart vid design av andra typer av byggnader.

Av Ann-Sofie Borglund

Ladda ner