En viktig orsak till att arkitekter väljer att antingen se till energiprestanda eller byggnadens miljöpåverkan är att det krävs avancerade simuleringar för att få fram dessa beräkningar och de är dessutom tidskrävande. I tidiga designskeden av byggnader går arbetet snabbt och arkitekterna har oftast inte tid att vänta på tidsödande simuleringar.

I detta projekt blir därför en viktig del att förenkla så att simuleringarna går snabbare. Målet är utveckla ett användarvänligt LCA-verktyg för arkitekter och andra yrkesgrupper som använder designverktyg. Verktyget ska öka förutsättningar att optimera en byggnads energiprestanda och dess miljöpåverkan, eftersom man i ett tidigt skede då får möjlighet att studera och jämföra olika lösningar till relativt liten kostnad. De beslut som man tar i denna fas av byggnadsprocessen avgör stora delar av byggnadens livscykel.

Den som främst kommer att arbeta i projektet är Toivo Säwén, som är doktorand vid avdelningen för konstruktionsteknik vid Chalmers (till höger i bild). Han har en master i byggnadsteknologi och har även arbetat på ett företag inom mjukvaruutveckling. Detta är erfarenheter som kommer att vara viktiga i projektet.

I projektets referensgrupp finns representanter från fem olika arkitektbyråer och där finns en samstämmighet att dagens verktyg behöver utvecklas för att man bättre ska kunna arbeta med livscykeloptimering i tidiga designfaser.

Fakta

Projekt: Holistisk livscykeloptimering i tidiga designfaser av byggnader
Utförare: Chalmers Tekniska Högskola
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 5 197 215 kr

Projektledare: Alexander Hollberg

Energimyndighetens projektnummer: P51715-1

– Hur vi ska kunna ta fram ett nytt LCA-verktyg rent tekniskt känner jag att vi kommer att lösa. Nu behöver vi mer i detalj ta reda på behovet hos arkitekterna, säger Toivo Säwén.

Att det finns god potential att spara energi och växthusgasutsläpp i nya byggnader visar studier från Tyskland. Där har man bland annat jämfört två mindre grupper av arkitekter, där den ena gruppen använde verktyget för ett nytt projekt och den andra inte gjorde det. Resultatet visade att de som använde LCA-verktyget minskade koldioxidutsläppen med 30 procent. Man kan också använda denna typ av verktyg för renovering. Två olika studier från Ungern och Tyskland visar att optimeringsverktyg kan reducera koldioxidutsläppen upp till 80 procent.

– Jag genomförde dessa tester när jag var doktorand i Tyskland och nu ska vi vidareutveckla verktyget. Vi ska testa och anpassa det för svenska förhållanden, för här är energimixen är annorlunda jämfört med Tyskland, men även byggnaderna till viss del, säger Alexander Hollberg, forskarassistent på Chalmers och den som leder projektet (till vänster i bild).

Den nya kunskap som kommer fram i projektet kommer, tillsammans med arbetsflöden och verktyg, att vara tillgängliga på ett öppet bibliotek. Där kommer även tillhörande manualer och fallstudier att finnas.

Texten är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.