I ett tidigare E2B2-projekt utvecklades en prototyp av ett verktyg som i realtid kan göra förenklade klimatkalkyler i ett tidigt skede av byggprocessen. Klimatkalkylerna har tagits fram i befintligt designprogram (3D-modelleringsprogrammet Rhinoceros 3D) som arkitekter använder frekvent. Klimatkalkylerna genereras via skript i det visuella programmeringsspråket Grasshopper 3D och en koppling mot klimatberäkningsprogrammet Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

– Verktyget kan jämföra klimatavtryck mellan olika alternativ på byggnadsform, men det är i nuläget svårt att jämföra olika materialsammansättningar, vilket vi nu ska titta på, berättar Rasmus Andersson, biträdande projektledare för projektet vid IVL.

Det innebär att man ska bygga ut mängden klimatkopplingar till ett stort antal typiska material och sammansatta byggelement, som exempelvis kompletta ytterväggar, innerväggar och bjälklag. Det gör att verktyget kommer kunna jämföra ett stort antal vanligt förekommande stomlösningar och materialval i sin helhet.

Fakta

Projekt: Klimatsmart bygg- och konstruktionsdesign i tidiga skeden -från prototyp till tillämpat verktyg
Koordinator: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektpartner: FOJAB arkitekter AB, IVL Svenska Mijlöinstitutet AB, Tyréns Sverige AB, Warm in the Winter AB

Projektstart: Januari 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 4 910 000

Projektledare: Johan Holmqvist

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00213

– Vi ska i projektet också se till att användaren lättare får fram en realistisk volymlösning. Detta genom att verktyget utläser vilka tjocklekar och andra dimensioner som bör vara nödvändiga utifrån den valda geometrin. På så vis ges användaren standardval på exempelvis bärande väggar med tillräcklig tjocklek, säger Rasmus Andersson.

I projektet ska man dessutom utöka verktyget med bland annat U-värden, på ett sätt som ska ge jämförelser av energimässig kvalitet i drift av olika lösningar. Detta utifrån hur byggnadens isolerförmåga ser ut.

– Energifrågan är väldigt viktig ur klimatsynpunkt, och med hjälp av verktyget kommer man att kunna optimera byggnaden med hänsyn både till hur energieffektiva och klimatbelastande dess isolerskikt är, säger Åse Togerö, projektledare och hållbarhetsexpert på IVL för projektet.

– Verktyget kommer också att göra valet av stomme, med hänsyn till klimatavtrycket, enklare. Konstruktören kan samarbeta med arkitekten i ett tidigt skede och tillsammans kan de hitta en lösning som båda är nöjda med. Det är mycket värt eftersom stomvalet spelar stor roll för klimatpåverkan, säger Åse Togerö vidare.

Hon pekar på att verktyget gör det möjligt att titta på flera klimatpåverkande faktorer samtidigt.

– Det gör att man kan hitta vägen fram avseende flera parametrar, dels hur du ska formge byggnaden, dels materialet du ska ha för isolering, stomme med mera. Det innebär att det går att göra en optimering på flera områden och det är stor skillnad mot att titta på varje fråga var för sig, vilket görs idag.

– Verktyget leder därför till ett spännande sätt att jobba och det kan få flera positiva följder som vi inte kommer att förutse förrän det används i praktiken, menar Åse Togerö.

I projektet ingår arkitekter i referensgruppen och det finns ett stort intresse hos dem kring verktyget och de möjligheter det ger kring att få med klimatfrågorna i ett tidigt designskede.

– Detta ligger väldigt rätt i tiden. Nu börjar byggherrarna ställa krav på klimatprestanda i betydligt högre utsträckning jämfört med hur det såg ut för några år sedan. Framtida krav från Boverket på en viss klimatprestanda och byggbranschens färdplan att bli fossilfri och klimatneutral gör att ett verktyg för klimatsmart design verkligen behövs, avslutar Åse Togerö.

Av Ann-Sofie Borglund