Småhustillverkarna har satt frågan om klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv högt på sin agenda och den har pekats ut som ett prioriterat område av företagens högsta ledning. Samtidigt är kunskapsnivån om livscykelanalyser (LCA) låg hos småhustillverkarna. Det framkommer i en förstudie som har genomförts av småhustillverkarnas innovationskluster BeSmå under 2019. Förstudien pekar ut tre drivkrafter för att arbeta med klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv – kundkrav, strategiskt hållbarhetsarbete där LCA-analyser fungerar som beslutsunderlag samt föreslagna lagkrav.

Idag finns det flera verktyg för att göra LCA av byggnaders klimatpåverkan. Dessa verktyg är dock inte utvecklade eller testade för småhus, där processen och behoven ser annorlunda ut jämfört med större byggnader.

Fakta

Projekt: Klivpå småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv Utförare: Arbio AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Arbio, Derome, Fiskarheden Villan, Trivselhus, Trä- & Möbelföretagen Projektstart: November 2019 Projektslut: September 2021 Projektbudget: 2 103 695 Projektledare: Anders Rosenkilde Energimyndighetens projektnummer: P49546-1

– Det är därför viktigt att vi kan ta fram ett verktyg som är anpassat till småhusen. Vi behöver också öka kunskapen hos småhustillverkarna om klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och förankra detta arbete inom flera delar av företagen, säger Anders Rosenkilde.

– Genom detta projekt kan vi få fram ett gemensamt verktyg och det ger småhustillverkarna chansen att i god tid förbereda sig för de nya lagkraven. En mycket viktig faktor i utvecklingen av verktyget är att vi kan få fram en metod som är effektiv att använda och inte kräver för mycket tid, betonar Anders Rosenkilde.

En annan viktig del i projektet är att skapa förutsättningar för att förstå omfattningen av småhusens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och ta fram en struktur så att småhustillverkarna i tidiga skeden kan identifiera åtgärder för att minska klimatpåverkan och energianvändningen på både kort och lång sikt.

De svenska småhustillverkarna tillverkar varje år omkring 10 000 småhus. De är nästan uteslutande byggda i trä – ett material som ofta lyfts fram som klimatsmart.

– Även om trähusen är bäst i klassen, så har även de ett klimatavtryck och vi ska identifiera vilka de är. Vi ska också ta reda på vad som ska ingå i en livscykelanalys för ett småhus – är det enbart den fasta inredningen eller ska exempelvis även fönster och köksutrustning ingå, säger Anders Rosenkilde.

Det är med andra ord många faktorer att ta hänsyn till i detta projekt. För att få vägledningen så användarvänlig som möjlig kommer man att genomföra fallstudier för olika verktyg hos småhustillverkare. Projektet pågår fram till sommaren 2021 och då ska det finnas en guide och en gemensam praxis för arbete med klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för småhustillverkare.

Av Ann-Sofie Borglund

Fakta Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys är en metod för att få fram en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.