Ny version av Miljöbyggnad

Det övergripande syftet med projektet har varit att skapa bättre förutsättningar för bygg- och fastighetsbranschen att genomföra sina och Sveriges miljökvalitetsmål. Detta genom att revidera, uppdatera och vidareutveckla det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad till version 3.0.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Catarina Warfvinge vid Sweden Green Building Council har att säga om projektet!

Guld, silver och brons

Alla kriterier i Miljöbyggnad har fortsatt tre betygsnivåer – Guld, silver och brons. Guld är det högsta betyget och motsvarar den bästa funktionen man kan få med tillgänglig och kommersiell teknik eller genom ett målinriktat samarbete mellan byggherre, projektörer och entreprenörer. Guld ska vara utmanade, men fullt möjligt att nå eftersom Miljöbyggnads huvudsyfte är att få många fastighetsägare att rejält höja sina ambitioner. Brons motsvarar myndighetskrav, medan Silver ger en betydligt högre miljöprestanda än Brons.

Energi, inomhusmiljö och material

Alla kriterier är baserade på vetenskaplig grund och är objektiva. Eftersom Miljöbyggnad har så stor spridning finns risk att kriterierna formuleras så att de gynnar speciella metoder eller tekniker. För att inte styra mot en särskild produkt eller lösning är kriterierna därför formulerade som funktionskrav. Det ska också vara möjligt för byggherrar och fastighetsägaren att påverka byggnadens betyg.

Fakta

Projekt: Miljöbyggnad 3.0 – ny version av miljöcertifiering av byggnader Utförare: Building Green in Sweden AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, Building Green in Sweden AB, med flera Projektstart: augusti 2015 Projektslut: september 2017 Projektbudget: 11 525 800 kr Projektledare: Catarina Warfvinge Energimyndighetens projektnummer: 40826-1

Miljöbyggnad har traditionellt bestått av tre områden – energi, inomhusmiljö och material. Även i den uppdaterade versionen har man behållit dessa områden. Inom varje område finns flera indikatorer. Betygen för alla indikatorer aggregeras till ett byggnadsbetyg. Eftersom de kriterier som ställs ska vara meningsfulla och bidra till att uppfylla de svenska miljömålen så betraktas alla kriterier som lika viktiga och det går därför inte att hoppa över någon indikator eller att kompensera ett dåligt betyg med ett bra betyg hos en annan indikator. Alla indikatorer i Miljöbyggnad måste därför uppnå betyget Brons.

Skärpta kriterier

I Miljöbyggnad 3.0 är alla indikatorer förändrade eller förtydligade så att de stämmer överens med nya regler och byggpraxis idag. Flera kriterier har skärpts så att Miljöbyggnad är ännu mer pådrivande i hållbarhetsarbetet. Den nya versionen har uppdaterats med kriterier för att minska klimatpåverkan från stomme och grundkonstruktion. För att underlätta återrapportering om byggnadens miljöstatus ställs krav på att fastighetsägaren ska ha förvaltningsrutiner.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Nu finns en uppdaterad version av Miljöbyggnad – Miljöbyggnad 3.0.
  • Områdena energi, inomhusmiljö och material har behållits i Miljöbyggnad 3.0.
  • Alla indikatorerna, inom respektive område, har förändrade eller förtydligade så att de stämmer överens med nya regler och byggpraxis idag.
  • Klimatpåverkan från stomme och grundkonstruktion har tillkommit.
  • Förvaltningsrutiner har tillkommit för att underlätta återrapportering.
  • Flera kriterier har skärpts så att Miljöbyggnad är ännu mer pådrivande i hållbarhetsarbetet.

Text: Ann-Sofie Borglund