– Metoden ska svara på vad energivalet får för konsekvenser sett ur ett systemperspektiv och vara så verklighetsnära som möjligt, säger Jenny Gode vid IVL som leder projektet.

Projektet ska ta fram och testa indikatorer och en metod för miljövärdering av energilösningar och energiåtgärder i byggnader. Arbetet genomförs och förankras i samverkan mellan forskare, näringsliv och myndigheter. Indikatorerna ska tillämpas i energisimuleringsprogram, regelverk och certifieringssystem och ska bidra till energioptimering av såväl fastigheter som hela stadsdelar.

Fakta

Projekt: Miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv Utförare: Energimyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Samfinasiärer: Skanska kommersiell utveckling Norden AB, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, Akademiska Hus AB, NCC AB, Energiföretagen Sverige Swedenergy AB, Statens Fastighetsverk, HSB Riksförbund Projektstart: augusti 2016 Projektslut: september 2017 Projektbudget: 892 938 kr Projektledare: Jenny Gode Energimyndighetens projektnummer: 42646-1

De flesta metoder som används idag utgår från energianvändning på årsbasis. Metoderna gör därmed inte någon skillnad på när energi används eller produceras. Men energival som ser bra ut för ett helt år, kan i verkligheten vara ett bättre eller sämre val ur miljösynpunkt på både kort och lång sikt. Jenny Gode ger ett konkret exempel:

– På årsbasis kan fjärrvärme tillsammans med solvärme se ut som en bra energilösning, men ofta har fjärrvärmeföretagen ett överskott av värme på sommaren då det också finns mest solvärme. Om man använder solvärmen kan det till exempel innebära att spillvärme från en industri inte kan tas tillvara eller att avfall måste förbrännas utan att värmen tillgodogörs.

– Men om man i sitt energival gör skillnader mellan årstider och ibland även för dag och natt, så får man ett mer verklighetsnära resultatet. Det man kan göra i fallet med solvärme och fjärrvärme, för att få ett bättre resultat ur miljösynpunkt, är att säsongslagra värmen. Det ger för många fjärrvärmenät ett helt annat resultat än om du inte har möjlighet att lagra värmen. Samtidigt är det viktigt att hela tiden se till de lokala förutsättningarna. Det finns inga standardsvar hur man ska göra.

Metoden för att miljövärdera energiåtgärder utgår från ett systemperspektiv och utvecklas parallellt i ett annat projekt, vilket finansieras vid fjärrvärmeforskningsprogrammet Fjärrsyn, SBUF, Energimyndigheten och Stiftelsen IVL.

Om projektet

Beslutsunderlag som möjliggör systemmässigt optimal energianvändning för byggnader behövs för att nå de klimat- och energipolitiska målen. I projektet kommer miljövärderingen av en byggnads energianvändning breddas till ett systemperspektiv samt ta hänsyn till hur användningen fördelas över tid.

– Genom vårt E2B2-projekt kan vi också se till att metoden kan göra nytta och att det blir en accepterad metod, som verkligen används, säger Jenny Gode.

Projektet handlar därför mycket om dialogmöten med olika målgrupper, bland annat fjärrvärmeföretag, byggföretag och energisimuleringsprogramtillverkare. Målsättningen är att få så stor spridning som möjligt, helst genom regelverk och i certifieringar, men också i praktiska tillämpningar som i energisimuleringsprogram vilket byggföretag använder i stor utsträckning.

Text: Ann-Sofie Borglund