Svebys standarder för brukarindata till energiberäkningar finns för bostäder och kontor. Under senare år har allt fler i branschen påtalat behovet av att även ha standard för fler lokaltyper.

För fem år sedan genomfördes en energiberäkningstävling för flerbostadshus inom Sveby. Tävlingen var lyckad genom att den avslöjade brister i såväl beräkningar, mätuppföljningar som i verifieringar.

– Efter att vi utvecklade våra standarder för bostäder och kontor har trovärdigheten i energiberäkningar förbättrats, men fortfarande tillämpas olika säkerhetsmarginaler av olika företag och energiberäknare, säger Per Levin på Projektengagemang, som på Byggherrarnas uppdrag leder det nya projektet. (bilden)

Fakta

Projekt: Sveby-projekt för utveckling av energiberäkningar Utförare: Energimyndigheten, Byggherrarna Sverige AB Samfinansiärer: Byggherrarna i Sverige AB Projektstart: augusti 2015 Projektslut: juni 2016 Projektbudget: 2 253 000 kr Projektledare: Per Levin Energimyndighetens projektnummer: 40847-1

Från december 2015 till mars 2016 genomförs en motsvarande energiberäkningstävling för undervisningslokaler, som förskolor och skolor. Totalt har 28 aktörer anmält sig. Tävlingen består i att beräkna energiprestanda för en utvald undervisningsbyggnad utifrån tillhandahållna handlingar.

Tävlingen är indelad i tre etapper, vilken följer byggnadsprocessens olika skeden, från tidigt skede med begränsad information till avslutad verifiering och normalisering av uppmätta värden. Vinnaren, som kommer att utses av en oberoende jury, kommer att presenteras och prisas under Nordbyggmässan i april.

– Tävlingen och den nya standarden för undervisningslokaler ska leda till en ökad förståelse för beräkningar och vikten av noggrannhet. Det ska också göra att användarna av beräkningsprogram blir mer medvetna om var osäkerheterna finns. Målet är att alla ska räkna mer lika och få bättre precision i energiberäkningar, energimätning och energiverifieringar. Vi kan därigenom på ett bättre sätt säga hur vi uppfyller ställda krav på energiprestanda i byggnader, säger Per Levin.

Om Sveby

Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Programmet riktar sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras, bland annat fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter.

Resultatblad - en sammanfattning av slutrapporten