Energieffektivisering har länge varit ett viktigt område för allmännyttas bostadsföretag. Sveriges Allmännytta initierade 2007 ”Skåneinitiativet”, som var en landsomfattande energieffektiviseringssatsning, där drygt 100 av intresseorganisationens medlemmar deltog. Arbetet resulterade i att energianvändningen minskade med 17 procent på nio år i 400 000 lägenheter.

– Arbetet med energieffektivisering via Skåneinitiativet var väldigt framgångsrikt. Vi vill fortsätta att jobba med energieffektivisering, men bredda arbetet till att även handlar om fossilfri energianvändning, hur vi minskar energianvändningen vid effekttoppar och hur vi kan ställa klimatkrav på leverantörerna, säger Patrizia Finessi, expert på miljöfrågor på Sveriges Allmännytta.

Om Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige.

Idag är det 176 av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag som mäter och följer upp sina klimatutsläpp från egna bränslen, drivmedel och köpt energi enligt en metod som organisationen tog fram via ett forskningsprojekt under åren 2017–2018.

Men den stora klimatpåverkan finns i köpta varor och tjänster som effekttoppar från el och fjärrvärme, nyproduktion av byggnader samt varor och tjänster för förvaltningen till exempel inköp av vitvaror.

– Där saknas mätetal och metoder för standardiserad beräkning av klimatpåverkan. Det finns därför ett behov av att skapa en standard för uppföljning av effektanvändning och hur man ställer krav på leverantörer. Vi kommer att behöva se vilka nyckeltal som är de viktiga, för att underlätta arbetet för bostadsföretagen, säger Patrizia Finessi.

Fakta

Projekt: Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag -vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ Utförare: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) Samfinansiärer: Energimyndigheten, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) Projektstart: Mars 2019 Projektslut: December 2020 Projektbudget: 3 142 085 kr Projektledare: Patrizia Finessi Energimyndighetens projektnummer: P47863-1

I projektet ska man också utveckla en användarvänlig företagsspecifik energi- och klimatrapport som ska stödja respektive företag att följa och nå målen i klimatinitiativet.

Det som man hittills sett som en stor utmaning i projektet är att få korrekta värden på utsläpp från olika energianvändning. Värdena som samlas in är inte entydiga och svåra att jämföra. Det är dessutom tidskrävande att få in dessa.

– Det hade varit önskvärt om någon myndighet eller organisation ansvarade för att ta fram emissionsfaktorerna, konstaterar Patrizia Finessi.

Projektet avslutas i slutet av 2020 och då ska nuvarande metod ha utvecklats och kompletterats med mätetal för effekt och hur man kan ställa krav på leverantörer för att minska klimatpåverkan.

– Metoden utvecklas för allmännyttans bostadsföretag, men det vore en fördel om alla bostadsföretag oavsett ägare räknade på samma sätt, så det vore bra om metoden kunde leda till en branschstandard inom detta område, avslutar Patrizia Finessi.

Av Ann-Sofie Borglund