I datacenter står servrar som lagrar data. Energimässigt så köper bolaget som äger datacentret stora mängder el och servrarna genererar massor med värmeenergi. I några städer används denna restvärme till fjärrvärmesystemet, men det är inte tillämpbart eller lönsamt överallt. Värmen går därför hos många datacenter rakt ut i luften.

– Det är verkligen att elda för kråkorna. I detta projekt kommer vi att se hur värmen från ett datacenter i Boden kan användas till ett växthus, men målet är också att vi ska visa på lösningar som går att använda på andra orter, säger Marcus Sandberg, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Green power – användning av spillvärme från datacenter Utförare: Luleå tekniska universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Vattenfall AB, Ericsson AB, KnCMiner, Boden Energi Nät AB, Boden Energi AB, Hydro66, Boden Business Agency, Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten, SICS North Swedish ICT AB, Bodens Kommun, ENACO AB, Luleå tekniska universitet Projektstart: mars 2016 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 2 075 386 kr Projektledare: Marcus Sandberg Energimyndighetens projektnummer: 41845-1

I en stor, röd träbyggnad i Boden har det brittiska bolaget Hydro66 sitt datacenter. De ingår i projektet och här kommer forskarna under ett år att mäta temperaturer, luftfuktighet och flöden i den luft som släpps ut. Med hjälp av datamodeller, som använder mätdatan som indata, och utvärdering av odlingsbarheten för växter, kommer förslag på växthus att tas fram.

I Boden kommer det under projektet inte att byggas något växthus, utan allt sker i teorin. I projektet ingår forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet med god kunskap kring odlingsmöjligheter för svamp.

– Bodens kommun är positiv till projektet och vill att restvärmen ska komma till nytta. Om den används till att odla svamp och grönsaker leder det till mer närodlade varor, som minskar transportbehov och därmed koldioxidutsläppen. Men Bodens kommun ser också växthuset som ett projekt som ger möjlighet till social integration, där bland andra personer som fått asyl i Sverige kan börja jobba. Det är med andra ord ett projekt med många möjligheter, menar Marcus Sandberg.

Text: Ann-Sofie Borglund