Gå till innehållet

Resultat

Mer el från solceller än väntat bidrar till förbättrad energiprestanda

Solceller kan stå för ett viktigt bidrag för att småhus ska klara nya energikrav. Solcellerna bidrar dessutom med betydligt mer el innanför Boverkets systemgräns än de schabloner som många använder. Det framkommer i denna studie.

Intervju med forskaren

Läs vad projektledaren Svein Ruud, RISE, har att säga om projektet!

Användningen av solceller har fram tills nu varit relativt ovanligt i nybyggda småhus, men med skärpta energikrav kan just el från solceller bli ett viktigt komplement för att kunna klara dessa krav. En orsak till att intresset hittills inte varit så stort för solceller i nya småhus är att det inte har funnits några bra beräkningsverktyg för att veta hur mycket el från solcellerna som bidrar till att förbättra husets energiprestanda. I stället har det handlat om kvalificerade gissningar, vilket gör att beslutsunderlaget varit osäkert.

Mätningar i småhus

I detta projekt har man genomfört noggranna mätningar i åtta småhus som har olika kombinationer av värmepumpstyp och storlek på solcellsanläggningen. Resultatet visar att schabloner som använts i beräkningsprogrammet TMF Energi, som många använder, i de flesta fall kraftigt har underskattat hur stor andel av den totalt producerade solelen som kan nyttiggöras innanför Boverkets systemgräns i BBR. Det gör att kalkylen för att använda solceller är betydligt bättre än vad man tidigare antagit och vad många har räknat med, vilket bör få fler att vilja välja solceller till sitt nya småhus. Den förbättrade energiprestandan genom installation av solceller kan dessutom bli ett bidrag för att klara energikraven, men också för att få en bättre energiklassning och därmed kunna få bättre lånevillkor.

Fakta

Projekt: Nyttiggörande av solel i småhus
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, A-hus, VårgårdaHus Aktiebolag, OBOS Myresjöhus, Eksjöhus, Götenehus, Hjältevadshus, Svensk husproduktion, Älvsbyhus AB, Trivselhus, Anebyhus AB, Trä- & Möbelföretagen, Nibe AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: januari 2024
Projektbudget: 1 960 000 kr

Projektledare: Svein Ruud

Energimyndighetens projektnummer: P2020-90027

Ny schablon

För att lättare kunna följa upp energiprestandan i ett småhus poängterar man i projektet vikten av att el-undermätarna installeras på ett genomtänkt sätt. Då behövs dessutom inte fler elmätare än vad som normalt installeras idag. Annars krävs ett rätt avancerat mätinsamlingssystem.

I projektet har man tagit fram ett förslag till nya och förbättrade schabloner som gör att man vid projekteringen av småhus får ett mer korrekt underlag kring hur stort bidrag elproduktionen från solcellerna förväntas ge. Schablonen beräknar hur stor del av solelsproduktion som kan nyttjas innanför Boverkets systemgräns. Schablonerna ska även kunna användas vid energideklarationer om det saknas mätdata eller befintliga elmätare är ”felaktigt placerade”.

Viktiga resultat
  • De schabloner som används i beräkningsprogrammet TMF Energi har i de flesta fall kraftigt underskattat hur stor andel som den totalt producerade solelen kan nyttiggöras införa Boverkets systemgräns i BBR.
  • För de flesta småhusen i studien handlar det om drygt dubbelt så stor elproduktion än vad beräkningarna visat i TMF Energi.
  • Att solcellerna kan producera mycket mer el än tidigare beräknat kan leda till ett ökat intresse för att installera solceller i småhus. Det kan också vara en viktig del i att klara de skärpta energikraven.
  • För att enkelt kunna följa upp energiprestandan i ett småhus behöver el-undermätarna placeras på ett genomtänkt sätt vid installationen.
  • Ett enkelt och korrekt sätt att bestämma byggnadens energianvändning, enligt BBR, är att placera solelproduktionen innanför BBR-mätaren och att endast mäta mängden el som går in i systemgränsen. Det räcker då att avläsa BBR-mätaren en gång per år.
  • Nu finns ett förslag på förbättrade schabloner för att kunna beräkna hur stor del av elproduktionen från solcellerna som kan nyttjas innanför Boverkets systemgräns.

Text av Ann-Sofie Borglund