Intervju med forskaren

Läs vad Jenny Lindborg, energikonsult på HSB Värmland, har att säga om projektet.

I takt med ökade elpriser och ett ökat intresse för egen elproduktion vill allt fler fastighetsägare satsa på solcellsanläggningar. Därigenom kan de minska behovet av köpt el och kan vid överskott också sälja elen. Idag upplever dock många fastighetsägare att det finns flera osäkra faktorer som hindrar dem från att investera i solcellsanläggningar. Det gäller framför allt dåliga möjligheter till uppföljning.

Fastighetsägarna anser bland annat att uppföljningssystemen som de får när de köper solcellanläggningen ofta är bristfälliga och har varierande kvalitet. I de fall uppföljningen är integrerad i övergripande uppföljningssystem för energi och drift, kan kunskapsbrist hos mottagaren vara ett problem. Fastighetsägarna pekar också att på att befintliga uppföljningssystem inte klarar av att hantera den stora mängd mätdata som krävs för att analysera och följa upp solcellsanläggningars prestanda.

Fakta

Projekt: Solmätt – Mätning och utvärdering av solcellsanläggningar Utförare: HSB Värmland Samfinansiärer: Energimyndigheten, HSB Värmland, Eksta Bostads, Willhem, Vasakronan Projektstart: November 2019 Projektslut: Augusti 2021 Projektbudget: 923 724 kr Projektledare: Jenny Lindborg Kontaktperson: Emma Karlsson Energimyndighetens projektnummer: P49532-1

Fastighetsägarna och fastighetsbolagen, som medverkat i studien, har listat flera behov de vill få tillgodosedda i ett uppföljningssystem. De vill bland annat att systemet ska vara utrustat med larmfunktioner och inte vara knutet till ett speciellt fabrikat på växelriktaren. De vill också att systemet ska samla in en stor mängd värden för att kunna göra flexibla analyser liksom att det ska gå att aggregera flera anläggningar från ett större bestånd för analys och jämförelse.

Utifrån vad som framkommit i kartläggningen har man i projektet utvecklat ett upphandlingsstöd för uppföljningssystem kopplat till solcellsanläggningar. Upphandlingsstödet behandlar inte några specifika fabrikat utan utgår från funktioner av betydelse. Där ingår också analyser för att kunna följa upp solcellsanläggningar på ett bra sätt. Stödet ska fungera som rekommendationer för tekniska rambeskrivningar vid upphandling av uppföljningssystem för solel. Det ska också hjälpa fastighetsägare att följa upp att deras investering i solceller ger det värde som det ska.

Upphandlingsstödet är även tänkt att kunna användas för att öka kunskapen hos andra aktörer i branschen. Om exempelvis leverantörer bättre förstår de behov som användarna har, kommer de enklare kunna förbättra och anpassa de uppföljningssystem och tjänster de erbjuder därefter.

Det slutliga målet är att upphandlingsstödet ska få fler fastighetsägare att ta steget och investera i solelanläggningar.

Upphandlingsstödet och mer information om projektet finns i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Många fastighetsägare vill satsa på solceller, men bristande möjligheter till uppföljning får dem att tveka. Genom att förbättra dessa system skulle fler våga investera i solceller.
  • Det finns befintliga solcellsanläggningar som på grund av bristande uppföljning och därmed oupptäckta fel inte producerar solel under längre perioder. Detta ser man som viktig förbättringspotential.
  • Fastighetsägare vill att systemet ska innehålla larmfunktioner, inte vara knutet till ett speciellt fabrikat på växelriktaren, att det ska skilja på energiuppföljningssystem och fastighetssystem för drift, att det ska kunna samla in en stor mängd värden för flexibla analysmöjligheter samt kunna aggregera fler anläggningar från ett större bestånd för analys och jämförelse.
  • Utifrån de behov som framkommit i projektet har man utvecklat ett upphandlingsstöd. Det ska fungera som rekommendationer för tekniska rambeskrivningar vid upphandling av uppföljningssystem för solel.
  • Upphandlingsstödet förväntas hjälpa fastighetsägare att känna sig trygga i att kunna följa upp att deras solceller ger det värde de ska.

Text: Ann-Sofie Borglund