Det svenska energisystemet står inför en stor förändring och lokal produktion av förnybar energi blir allt viktigare. Ökad solel är en viktig pusselbit och bakom många satsningar på solcellsanläggningar står fastighetsbolag. Samtidigt finns det en förbättringspotential inom bland annat kvalitetssäkring och uppföljning av solelanläggningar. I detta projekt ska man kvalitetssäkra den uppskalning som nu sker från enstaka pilotanläggningar till en storskalig introduktion av solenergi.

Det behövs ändamålsenliga och smidiga uppföljningssystem som både går att integrera med andra system och som är enkla att arbeta med på olika nivåer. Det kan handla om att kvalitetssäkra en enskild anläggning eller att aggregera uppföljningen på beståndsnivå.

Fakta

Projekt: Solmätt – Mätning och utvärdering av solcellsanläggningar Utförare: HSB Värmland Samfinansiärer: Energimyndigheten, HSB Värmland, Eksta Bostads, Willhem, Vasakronan Projektstart: November 2019 Projektslut: Augusti 2021 Projektbudget: 923 724 kr Projektledare: Jenny Lindborg Kontaktperson: Emma Karlsson Energimyndighetens projektnummer: P49532-1

Fastighetsägare till flerbostadshus har i en tidigare studie pekat på flera parametrar de saknar i uppföljningssystemen, bland annat överskottselproduktion och möjlighet till integration till övriga energisystem i fastigheten.

– Det är en relativ ny bransch och idag upplever många fastighetsägare att det finns en rad frågetecken. Det är också svårt att få generell information kring både dimensionering och uppföljning, säger Jenny Lindborg, energikonsult på HSB Värmland, som är projektägare till projektet.

Många av fastighetsägarna känner också en osäkerhet vad gäller hur stor andel av solelen som är egenanvändning och som fastighetsägaren därmed kan tillgodoräkna sig inom BBRs energikrav vid nyproduktion.

I detta projekt ska flera av dessa frågor besvaras. I projektet deltar HSB Värmland, Eksta Bostads AB, Wilhem och Vasakronan. De har samtliga arbetat under flera år med solcellsanläggningar kopplat till projektutveckling. Den operativa projektledningen görs av WSP. Inledningsvis kommer man i projektet att arbeta med att öka kunskapen hur väl dagens uppföljningssystem för solcellsanläggningar uppfyller fastighetsägarnas behov för solcellsanläggningar. Vidare ska man öka kunskapen om solcellsanläggningarnas prestanda, solelproduktion och hur stor andel som går till egen användning. Projektet syftar alltså till att göra det enklare att kvalitetssäkra både befintliga och kommande anläggningar.

– Om projektet blir lyckat kan de rekommendationer för uppföljningssystem som projektet tar fram kunna fungera som praxis framöver. Det skulle kunna driva på en marknadsutveckling för att få fler aktörer att leverera system som uppfyller fastighetsägarnas behov, säger Jenny Lindborg.

Av Ann-Sofie Borglund