Solskydd och solceller vinnande kombination

Prognoserna pekar mot ökande energibehov för kylning av byggnader. Samtidigt präglas solelområdet av en stark teknik- och marknadsutveckling. Multifunktionella fasadprodukter, som kombinerar solskydd och lokal produktion av el, stiger därför fram som en spännande lösning.

Intervju med forskaren

Läs vad Peter Kovacs, forskningsingenjör på SP Sveriges Tekniska Institut, har att säga om projektet!

Ännu finns väldigt få kombinerade produkter av detta slag på marknaden. I ett ambitiöst forskningsprojekt har därför solskydds- och solelentreprenörer förts samman med arkitekter, byggbolag och fastighetsägare för att med gemensamma krafter utveckla tekniken.

Erfarenhetsmässigt krävs ett tätt och brett samarbete över yrkes- och intressegruppsgränser för att samordna ekonomi, teknik och estetik till en bra helhet. I de flesta av de fall som studerats har detta visat sig vara en utmaning.

Teknikområden med många likheter

Solskydd och solel beskrivs som två branscher och teknikområden med många olikheter, men som också har en hel del gemensamt. En arbetshypotes har varit att den etablerade marknaden för solavskärmningar kan dra nytta av att solceller kommer in i bilden. Till slutsatserna hör att fortsatt forskning bör fokusera mer på mätningar än på simuleringar. För att kunna räkna på kombinationen solskydd och solceller behövs också både användarvänliga och kvalificerade beräknings- och simuleringsprogram.

Fakta

Projekt: Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Solkompaniet Konsult Sverige AB, SOMFY Nordic AB, Svenska Solskyddsförbundet, Svensk Solenergi, Inobi, Kjellgren Kaminsky Architecture, Väst fastigheter, Förvaltning AB, Wästbygg AB, NCC AB, Peab Sverige AB, PPAM.SE SWEDEN AB, Allbohus Fastighets AB, SP, SBUF Projektstart: juli 2015 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 5 737 990 kr Projektledare: Peter Kovacs Energimyndighetens projektnummer: 40842-1

Projektet har undersökt ett flertal olika designbaserade hjälpmedel som syftar till att uppmuntra och stötta mångdisciplinär innovationssamverkan. För att förbättra kommunikationen mellan aktörerna kring solavskärmningarnas estetik har ett verktyg utarbetats.

Demonstrationsanläggning i Borås

Gruppen har arbetat med såväl produktutveckling som kommersialisering. Elgenererande solavskärmningar har i två omgångar installerats på en kontorsbyggnad vid RISE i Borås där de nu fungerar som demonstrationsanläggning.

Lärdomarna från projektet och utvärderingen av demoanläggningen finns sammanställda i en vägledning riktad till arkitekter, beställare och andra intressenter. Utöver detta har en strategi för kommersialisering, som belyser olika möjligheter att ta konceptet vidare, skisserats.


Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • Solavskärmningar är ett effektivt sätt att bromsa det ökade energibehovet för kylning i nya och allt mer välisolerade nya byggnader där det dessutom ställs högre och högre krav på inomhuskomfort.
  • Utvändiga avskärmningar kan med fördel kombineras med solceller för lokal produktion av förnybar el. Resultatet blir en helt ny produktkategori med en förkortning: ELSA (ELgerenererade SolAvskärmning).
  • Genom att föra samman representanter för solskydds- och solelbranscherna med bland annat arkitekter och byggföretag har detta forskningsprojekt bidragit till att öppna för helt nya samarbeten genom att så frön till nya projekt.
  • Kombinationen solskydd-solel har tydlig klimatnytta och bedöms innehålla stora möjligheter för en industriaktör som tar sig an att utveckla området.
  • I projektets följeforskningsdel har mer generella slutsatser om innovativa produkter och processer inom byggbraschen dragits. Öppenhet och nyfikenhet är avgörande förutsättningar för ett framgångsrikt innovationsarbete.

Text: Ann-Sofie Borglund