Intervju med forskaren

Läs vad Cristina Paun, grundare och projektledare på Peafowl Solar Power, har att säga om projektet!

Smarta glas är fönster som har förmågan att ändra ljusgenomsläppet genom elektrisk spänning. I mörkt tillstånd reflekterar fönstren nästan allt ljus som faller på dem (>98%), vilket förhindrar att värmen når in till byggnaden. Det i sin tur gör att behovet av luftkonditionering kan minska rejält. Undersökningar visar också att människor som bor eller arbetar i byggnader med smarta glas får mycket mer dagsljus, vilket gör att de blir mer produktiva och mår bättre.

Det finns med andra ord flera fördelar med att använda sådana fönster. Ett problem är dock att kostnaden för att installera smarta fönster är hög. En av anledningarna till det höga priset är installationskostnaden av elledningar, då det krävs specialiserade elektriker och dyra kablar för att ansluta till huvudnätverket.

Enklare och billigare

Peafowls lösning har en inbyggd strömförsörjning från transparanta solceller, vilket gör det betydligt enklare och därmed också betydligt billigare att installera. Enkelheten gör att det inte blir någon skillnad mellan att installera ett smart fönster mot ett konventionellt fönster. Ytterligare en fördel är att dessa fönster enkelt kan efterinstalleras även i befintliga byggnader.

Fakta

Projekt: Smart Glass 2.0 - självförsörjande fönster med inbyggda sensorer Utförare: Peafowl Solar Power Samfinansiärer: Energimyndigheten, Peafowl Solar Power , ChromoGenics Projektstart: November 2019 Projektslut: November 2021 Projektbudget: 3 433 751 kr Projektledare: Cristina Paun Energimyndighetens projektnummer: P49539-1

Peafowls lösning är dock fortfarande i teststadiet. I projektet har man tagit fram ett koncept för Smart Glas 2.0 vilket omfattar flera komponenter – från kommersiell elektronik av en redan existerande dynamisk glasprodukt till en ny transparent solcellsteknologi (det vill säga Peafowls transparenta teknologi, vilken ännu inte är kommersiellt tillgänglig). I projektet har man också testat en prototyp som integrerade Peafowls transparenta solcellsteknologi med smart glasteknik och miljösensorer för automatisk styrning av toningen på fönstren.

Liten prototyp

Under projektet lyckades man få fram estetik och funktionalitet på de smarta glasen. Däremot kunde man inte få fram den storlek på glasen som man hoppats på. Målet var att få fram smarta glas i storleken 30 x 30 kvadratcentimeter, men man fick fram en prototyp i labbmiljö med måtten 7 x 7 kvadratcentimeter. En förklaring var att det sannolikt hade krävts längre projekttid och annan maskinell utrustning för att åstadkomma ett större glas.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten nedan.

Viktiga resultat
  • Konceptet Smart Glas 2.0, som bygger på smarta glas med inbyggd elförsörjning från transparanta solceller, fungerar i liten skala.
  • Genom optimering av konceptet kan man producera smarta fönsterglas, som inte behöver ha något kablage. Det ger stor kostnadsbesparing, framför allt genom att man därigenom slipper höga installationskostnader.
  • Peafowls solceller kan produceras i en lågtemperaturprocess och kostnadseffektiva metoder. Det gör att det inom kort går att skala upp produktionen.
  • Byggnader med eftermonterade smarta fönster kan spara 20–40 procent av energiförbrukningen.
  • Peafowls solcellsteknik kan även implementeras i andra produkter än fönsterglas, som exempelvis inomhussensorer för smarta byggnader och strömförsörjning till e-pappersdisplayer. Det kan leda till energibesparingar och minskat användande av engångsbatterier.

Text: Ann-Sofie Borglund