Bra åtgärd om den görs korrekt

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation, har att säga om projektet!

Att tilläggsisolera vindsbjälklag i ett flerbostadshus är ofta en enkel och lönsam åtgärd. Eftersom den kan genomföras i stor skala går det dessutom att spara förhållandevis mycket energi. Det är samtidigt viktigt att det görs på rätt sätt. I denna studie har forskarna gjort mätningar i fyra flerbostadshus i Linköping. I två av fastigheterna har man tillläggsisolerat vindsbjälklag, medan de andra fastigheterna har fungerat som referensbyggnader utan några åtgärder.

I projektet har man studerat vad tilläggsisoleringen lett till gällande energieffektivisering, inomhusklimat, fuktproblematiken samt hur de boende upplever sitt inomhusklimat.

Studien visar att tilläggsisoleringen kan ge en påtaglig besparing av såväl energi som effekt för uppvärmning. De boende är nöjda med inneklimatet och har inte heller störts av arbetet med att isolera vinden. Resultaten visar på att man efter en tilläggsisolering kan behöv injustera uppvärmningssystemet i och med att byggnadens värmebalans ändras.

En farhåga med att isolera vindarna är att det kan leda till fuktproblem och risk för möbelpåväxt.

Fakta

Projekt: Studie av vindsisolering i flerbostadshus Utförare: Sustainable Innovation i Sverige AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Riksbyggen ek för Projektstart: September 2018 Projektslut: Mars 2021 Projektbudget: 1 004 200 Projektledare: Jan Kristoffersson Energimyndighetens projektnummer: 46800-1

Fuktmätningarna i projektet visar däremot inte på någon ökad fuktrisk efter tilläggsisoleringen. Samtidigt påpekar forskarna att det är viktigt att fuktsäkerheten utvärderas i varje enskilt fall där tilläggsisolering är aktuellt.

Praktisk vägledning för tilläggsisolering

För att spara energi, effekt och dessutom inte skapa fuktproblem är det viktigt att tilläggsisoleringen av vindsbjälklag görs på ett korrekt sätt. Lärdomar från projektet harm därför resulterat i en praktisk och användarvänlig handledning.

Handledningen tar bland annat upp vad som är viktigt att tänka på för att undvika fuktproblem, men även annat som man bör beakta i samband med planering och genomförande.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • Noggranna mätningar från flerbostadshus visar på att tilläggsisolering av vindbjälklag gett en tydlig besparing av både energi och effekt för uppvärmning.
  • De boende upplever att inomhusklimatet har förbättrats efter att vinden isolerats.
  • Uppvärmningssystemet behöver injusteras i och med att byggnadens värmebalans ändras.
  • Fuktmätningar visar inte på någon ökad risk för fukt efter tilläggsisoleringen, men det är viktigt att utvärdera fuktsäkerheten när det är aktuellt att tilläggsisolera vinden.
  • En handledning har tagits fram. Den har fokus på att undvika fuktproblem, men även andra viktiga delar som man behöver ta hänsyn till i samband med planering och genomförande.

Text: Ann-Sofie Borglund