Krav på låg klimatpåverkan tidigt i processen

En ny byggnads klimatpåverkan styrs i betydande grad av de strategiska val som görs i programskedet.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Eva-Lotta Kurkinen, gruppchef på SP, har att säga om projektet!

Genom att redan tidigt i byggprocessen ställa krav på exempelvis konstruktion och materialval kan byggets totala klimatpåverkan reduceras. Väl framme vid upphandlingen gäller det att kraven inte är extremt kostnadsdrivande eller omöjliga att uppfylla. Istället för att skrämma bort anbudsgivarna gäller det att sporra dem till att förbättra sina produkter.

Krav som följs upp

Vid upphandlingen av betongstommen för flerbostadshuset Brf Viva i Göteborg hade Riksbyggen hållbarhetsfokus med krav på betongrecepten. I detta forskningsprojekt har kraven på bland klinkerandel och bindemedel i betongen samt återvunnet stål i armeringen följts upp. Den livscykelanalys som genomfördes under programskedet har uppdaterats med data för den färdigupphandlade byggnaden. Att direkt jämföra klimatpåverkan mellan programskede och upphandlad byggnad försvåras dock av de stora förändringar som skett av huset med bland annat ett tillkommande våningsplan. Istället har en känslighetsanalys genomförts. För att få en inblick över hur branschen ser på de ställda kraven har intervjuer också gjorts med ett antal aktörer, både företag som deltagit i upphandlingen och sådana som inte lämnat anbud.

Fakta

Projekt: Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Riksbyggen, Cementa AB, RISE Projektstart: april 2015 projektslut: november 2017 Projektbudget: 2 480 000 kr Projektledare: Eva-Lotta Kurkinen Energimyndighetens projektnummer: 37569-2

Livscykelperspektiv och klimatförändringar

I arbetet med att minska byggnaders klimatpåverkan är det viktigt att se till hela livscykeln – och då står brukstiden för en del av belastningen. Byggnader som är tänkta att stå i hundra år kommer att utsättas för klimatförändringar. En del av detta projekt handlar om hur framtida klimat kan komma att förändra komfort och värmebehov i lägenheterna samt hur nya beräkningsstandarder påverkar energiprojekteringen. Gjorda klimatsimuleringar visar att det av allt att döma finns lågenergilägenheter som redan vid dagens klimat har förhöjd temperatur inomhus under sommaren. Detta ställer krav på solavskärmning och vädringsmöjligheter. Projektrapporten innehåller även ett resonemang kring känsligheten i beräkningarna och osäkerheter samt hur de kan behandlas.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • Vid upphandlingen av Brf Viva ställdes krav på att både prefabricerad och platsgjuten betong skulle ha låg klimatpåverkan.
  • Den upphandlade konstruktionen har 30 procent lägre klimatpåverkan (per boarea räknat) än om traditionell betong och jungfruligt armeringsstål skulle ha använts vid husbygget.
  • Hade de ursprungliga konstruktionsdetaljerna från programskedet använts för väggar och bjälklag hade klimatpåverkan blivit cirka 40 procent lägre.
  • Fler betongtillverkare har under arbetet med Brf Viva fått upp ögonen för betongsorter med lägre klimatpåverkan, en produkttyp som väntas bli vanligare framöver.
  • Inför upphandlingar är tipset att skaffa kunskap om påverkningsbara delar samt att dimensionera huset ”betongsnålt”, ha med de viktigaste aktörerna redan i projektförstudien och undvika långa transporter.
  • Vid framtida kravställning kan och bör hänsyn även tas till konstruktionerna och dess materialmängder istället för att enbart, som i detta fall, ställa krav på betongrecepten.

Text: Ann-Sofie Borglund