Projektet är en fortsättning på ett nyligen genomfört forskningsprojekt som syftat till att ge fastighetsbolag förutsättningar att planera underhåll och renovering som ger bättre ekonomiska möjligheter att minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus. Metodiken – Maintenance and Renovation Scheduling method (MARS) – är baserad på en modell som beskriver olika komponenters degradering och visar vilken kombination av underhålls- och renoveringsåtgärder som ger lägst livscykelkostnad. Detta är något som behövs, för idag riskerar viktiga energieffektiviseringsåtgärder att utebli.

– En svårighet för fastighetsägare är att underhållskostnaderna ska täckas av hyresintäkterna, men de räcker sällan. Då väntar fastighetsägarna så långt som möjligt och gör därefter många åtgärder samtidigt, säger Jan-Olof Dalenbäck, professor vid Chalmers och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Ekonomisk planering för underhåll och renovering av flerbostadshus Utförare: Chalmers Tekniska Högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, Göteborgs Stads Bostads AB, Familjebostäder i Göteborg AB, Stena Fastigheter Göteborg AB Projektstart: November 2019 Projektslut: Mars 2021 Projektbudget: 3 285 650 kr Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck Energimyndighetens projektnummer: P37578-3

– Då prioriteras ofta åtgärder som höjer bruksvärdet på fastigheten då detta värde är utgångspunkten för hyressättningen, vilket gör att fastighetsägarna kan höja hyrorna efter en renovering. I normala fall omfattas dock inte energieffektiviseringsåtgärder i bruksvärdet och en del kostnadseffektiva energiåtgärder uteblir. Därför behöver de kunna planera underhåll och renovering bättre än vad som görs idag, säger Jan-Olof Dalenbäck.

I detta projekt ska nu metodiken testas i verkliga renoveringsprojekt hos bostadsbolagen Familjebostäder, Stena Fastigheter och Bostadsbolaget. Samtliga renoveringar genomförs i flerbostadshus i Göteborg.

– Metoden bygger på att man i en datamodell med byggnads- och kostnadsdata får ut den plan som ger lägst livscykelkostnad för givna förutsättningar. Modellen kan räkna på åtgärder i flera byggnader så det går att planera underhålls- och renoveringsåtgärder för hela bostadsområden.

Eftersom det finns omfattande renoveringsbehov i många flerbostadshus i Sverige, och det ställs allt högre energikrav, finns det ett stort intresse för projektet. De medverkande bostadsbolagen är dessutom aktiva inom BeBo, som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Det ökar möjligheterna att sprida projektets resultat och skapar förutsättningar så att många kan använda av metodiken framöver.

Av Ann-Sofie Borglund