Intervju med forskaren

Läs vad Jan-Olof Dalenbäck, professor vid Chalmers, har att säga om projektet.

Planering av underhållsåtgärder görs ofta på kort sikt och utgår från årliga underhållsbudgetar, vilket ofta leder till att underhåll skjuts fram tills det krävs en renovering. Detta leder vanligtvis till både högre risk för fel i byggnadskomponenter och högre kostnader för renovering.

Genom en systematisk planering med ett längre perspektiv kan underhålls- och renoveringskostnaderna reduceras, vilket ger utrymme för energieffektiviseringsåtgärder. En mer systematisk planering kräver mer omfattande och aktuell information om byggnadernas status för att man ska kunna genomföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Den nya metodiken är utvecklad för att överbrygga de brister som finns idag och göra det enklare att planera underhåll och renovering. Det i sin tur leder till minskad energianvändning och ett högre fastighetsvärde.

Metodiken är utvecklad som en digital plattform – SINOM. Den innehåller grundläggande fastighetsdata och kostnader för typiska underhålls- och renoveringsåtgärder som kan kompletteras med mer detaljerade fastighetsdata och kostnader för att möjliggöra en mer detaljerad planering. Plattformen kan även användas för att nå energi- och klimatmål eller för att beräkna den minsta hyreshöjning som krävs samtidigt som byggnadens livscykelkostnader minimeras. På så sätt är tanken att SINOM ska hjälpa fastighetsägare att utnyttja det potentiella värdet i byggnaderna.

Fakta

Projekt: Ekonomisk planering för underhåll och renovering av flerbostadshus
Utförare: Chalmers Tekniska Högskola
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Göteborgs Stads Bostads AB, Familjebostäder i Göteborg AB, Stena Fastigheter Göteborg AB

Projektstart: November 2019
Projektslut: Mars 2021
Projektbudget: 3 285 650 kr

Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck
Energimyndighetens projektnummer: P37578-3

I detta projekt skulle man ha testat metodiken i tre renoveringsprojekt, men två av projekten gick inte att genomföra som planerat. Däremot visade fastighetsbolaget Familjebostäder i Göteborg ett stort intresse och involverade flera medarbetare i projektet än vad som var tänkt från början. Resultaten bygger därför huvudsakligen på en fallstudie från ett renoveringsprojekt som planerats av Familjebostäder.

Resultaten från fallstudien visar på betydelsen av en metodisk livscykelstrategi i planering av underhåll och renovering. Resultaten tyder också på på att värdeförlusten vid konventionell planering är betydande – inte bara på de totala kostnaderna och därför genomförbarheten för större renoveringsprojekt – utan även sett till de hyreshöjningar som krävs för att finansiera sådana projekt.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Bristen på en ordentlig långsiktig plan för underhåll och renovering kan leda till ekonomiska problem, särskilt i äldre byggnader som behöver omfattande underhålls- och renoveringsåtgärder.
  • Nuvarande planeringsmetoder har svårt att hantera komplexitet vid underhåll och renovering. Den planeringen som görs idag är ofta manuell och bygger till stora delar på enskilda personers expertis.
  • Metodiken gör att man kan hantera komplexitet och planera underhåll och renovering utifrån komponenters status, kostnader och energiprestanda.
  • Fallstudien visar på vikten av en metodisk livcykelstrategi vid planering av underhåll och renovering.
  • Fallstudien tyder också på att konventionell planering av underhåll och renovering leder till värdeförluster.

Text: Ann-Sofie Borglund