För att uppnå målen om en klimatneutral byggsektor till 2045 måste energianvändningen i befintliga byggnader minska kraftigt. Många fastighetsägare har dock liten kunskap om att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Pilotprojekt

I detta projekt har man genomfört tolv pilotprojekt runt om i landet där fastighetsägare, av olika storlek, har undersökt energieffektiviseringsåtgärder i samband med renoveringar. I varje pilotprojekten har fastighetsägare genomfört en förstudie enligt totalmetodikens principer. Denna metodik går förenklat ut på att lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, ofta så kallade lågt hängande frukter, får delfinansiera åtgärder med lite sämre lönsamhet. Forskare vid CIT Renergy, som har lett detta projekt, har följt piloterna under planering och utredning och även till anbudsförfrågan och genomförande när de kommit så långt.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Åsa Wahlström vid CIT Renergy har att säka om projektet!

I samtliga pilotprojekt har fastighetsägarna, samt regionala aktörer som de valt att involvera i piloterna, erbjudits att först delta i en gemensam utbildning inom energieffektivisering i byggnader och sedan diskutera lärdomarna i regionala workshops. Att få ny kunskap på detta vis lyfter deltagarna fram som en viktig del för att kunna genomföra bra energieffektiviseringsåtgärder vid renoveringar.

Fakta

Projekt: Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag
Utförare: CIT Energy Management AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Tillväxtverket, ByggDialog Dalarna, Region Örebro län, Föreningen Godahus, Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB, Kompetensspridning i Umeå AB, CIT Energy Management AB, Hållbart byggande i Värmland service AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: september 2023
Projektbudget: 2 100 000

Projektledare: Åsa Wahlström

Energimyndighetens projektnummer: P2020-90197

Behöver mer stöd

Fastighetsägarna – framför allt de mindre bolagen – pekar samtidigt på att en avgörande faktor till att inte fler energirenoveringar genomförs är bristen på resurser. De lyfter också att för att få bättre energiutredningar och energieffektiviseringar vid renoveringar behövs mer stöd. Det handlar både om stöd i form av personella resurser och ekonomiskt stöd, där det energieffektiviseringsstöd som fanns under delar av 2021 ses som ett bra exempel. Något som också skulle underlätta för mindre fastighetsägare är någon form av paketlösning för att genomföra energieffektiva renoveringar. Här finns därmed en stor potential för företag inom detta område att utveckla nya affärskoncept.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • För att fler fastighetsägare ska genomföra energieffektiviseringar i samband med renovering behöver de få mer kunskap och stöd.
  • Att ingå i ett nätverk där man kan delge varandra erfarenheter och får ökad kunskap om energirenoveringar lyfts fram som ett av projektets viktigaste resultat.
  • I de pilotprojekt som genomförts i studien har deltagarna inom varje regionalt nätverk kunnat delta i utbildningar och workshops om energieffektiviseringar. På så sätt har alla i nätverket samma baskunskaper vilket lett till avgörande framsteg vid energirenoveringar.
  • Paketlösningar med energieffektiviseringsåtgärder skulle få fler fastighetsägare att komma längre med energieffektivisering vid en renovering.

Text: Ann-Sofie Borglund