Konceptet är utvecklat i ett tidigare E2B2-projekt och bygger på prefabricerade multiaktiva fasadelement. Renoveringspaketet omfattar en fasadlösning med integrerade tilluftskanaler i en prefabricerad tilläggsisolering samt att de befintliga frånluftskanalerna förbättras och att värme återvinns i ett centralt ventilationsaggregat.

En viktig del i konceptutveckling har varit att ta fram kostnadseffektiva lösningar för energirenoveringar. En besparande del är att de stora renoveringsåtgärderna genomförs genom att man bygger på ett fasadelement och inte gör några åtgärder inuti lägenheterna. Det underlättar själva renoveringen och medför också att hyresgästerna inte behöver flytta ut ur lägenheten under tiden som renoveringen pågår – något som både är besvärligt och dyrt.

Om detta koncept installeras i alla flerbostadshus byggda 1961–1980 skulle det leda till en energibesparing på cirka 5 TWh/år. Om man dessutom installerar solceller på dessa byggnader kan det ge nollenergibyggnader. Potentialen för konceptet är därmed väldigt god och man kan spara 50 procent av energiförbrukning per byggnad. Det som gör att man kan sparar så mycket energi beror på ett förbättrat klimatskal det vill säga förbättringar av såväl fasad, som fönster och tak. Dessutom sparar man energi genom att ventilationen är installerad i fasadelementen.

Fakta

Projekt: Energirenoveringskoncept för koldioxidneutrala byggnader
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: juni 2020
Projektslut: september 2021
Projektbudget: 499 840 kr

Projektledare: Luis Ricardo P.C. Bernardo

Energimyndighetens projektnummer: P40797-2

– Det gör att vi har en komplett lösning för energirenovering. I detta projekt ska vi göra ett antal förberedelser för att kunna genomföra en fullskalig demonstration, säger Ricardo Bernardo och förklarar att det både handlar om teoretiska och praktiska moment.

– Vi kommer att räkna på olika aspekter, bland annat livscykelanalyser, fuktsäkerhet, ventilation och tidsåtgång. Vi ska även samla ett konsortium med en byggherre och industrier som vill och kan bygga den här innovativa lösningen i en fullskalig renovering, säger Ricardo Bernardo vidare.

Idag finns liknande koncept i Norge, Finland och Tyskland, men för att det ska få genombrott i Sverige krävs att lösningarna anpassas till svenska förhållanden.

Ricardo Bernardo ser framförallt två hinder för att få konceptet ska få ett genombrott på den svenska marknaden, men han ser också en lösning.

– En praktisk svårighet, som vi ser redan nu, är att få fram de industriella produkter som vi är ute efter. Det är andra är få en acceptans för ett nytt koncept. Det kan också vara ett hinder, men där bedömer vi att demonstrationsprojekt i fullskala kommer att göra stor skillnad, vilket blir nästa steg. Nu ska vi se till att alla förberedelser är klara för ett sådant demonstrationsprojekt, avslutar Ricardo Bernardo.

Av Ann-Sofie Borglund