Grunden för projektet är miljonprogramsområdet Tjärna Ängar i Borlänge. I ett tidigare E2B2-projekt genomfördes renoveringar av tre likadana hus i detta område. Då låg fokus på varsam renovering med energisparåtgärder och dessa gjordes på tre olika sätt. Syftet var att hitta en energimässigt och kostnadsmässigt optimal renoveringsnivå för bostäderna inom fastighetsägarens bestånd som sedan skulle kunna användas för liknande fastigheter i nationellt. I projektet studerades även konsekvenserna för hyresgästerna genom djupintervjuer med de boende.

I det nya projektet kompletteras studien med ytterligare tekniska analyser liksom en ekonomisk jämförelse av samtliga tre hus.

– Det ger oss en unik möjlighet att testa verktyget och studera effekterna av olika renoveringslösningar sett ur energisynpunkt, men också socialt och ekonomiskt, det vill säga ur en total hållbarhetssynpunkt. Ofta tittar man på varje hållbarhetsområde var för sig, men här kommer fastighetsägarna kunna se vad olika renoveringsval får för konsekvenser sett i en helhet. Att vi kan utveckla verktyget på lärdomar vi har från renovering, av till en början, lika byggnader gör det extra tillförlitligt, säger Jonn Are Myhren.

Fakta

Projekt: Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar Utförare: Högskolan Dalarna Samfinansiärer: Energimyndigheten, ByggDialog Dalarna, AB Stora Tunabyggen Projektstart: September 2018 Projektslut: Oktober 2020 Projektbudget: 1 459 000 Projektledare: Jonn Are Myhren Energimyndighetens projektnummer: P40811-2

Verktyget är egentligen en vidareutveckling av Renobuild, som är utvecklat av Rise. Målet i projektet är att olika hållbarhetsparametrar, som fastighetsägaren ändå behöver ta ställning till, lätt ska kunna läggas in i jämförelsen vid en kommande renovering:

  • Ekologisk hållbarhet utifrån a) Boverkets primärenergiberäkningar eller b) klimatpåverkan genom en livscykelanalys (LCA).
  • Ekonomisk hållbarhet utifrån en livscykelkostnadsanalys (LCC).
  • Social hållbarhet utifrån tio generella frågor.

– Vi förespråkar ingen lösningar, utan här ska fastighetsägarna kunna väga de tre hållbarhetsaspekten mot varandra utifrån sina egna värderingar vad som är det viktigaste för dem. Att vi lägger in allt i ett kommersiellt program förenklar och gör det mer användbart för branschen, säger Jonn Are Myhren.

I oktober 2019 kommer forskarna i projektet att vara klara med redovisningarna för hållbarhetsparametrarna för fallstudien i Tjärna Ängar, där man kan se varje hållbarhetsfaktor var för sig och sammankopplat i en helhet. Under våren 2020 ska verktyget vara testat och klart och då ska också projektet i stort rapporteras.

Av Ann-Sofie Borglund