Det finns ett stort behov av renovering av bostäder, i Sverige såväl som internationellt. Det handlar ofta om bostäder byggda från 1950-talet till 1980-talet och de flesta av dessa byggnader använder mycket energi. Det finns därmed en stor energieffektiviseringspotential vid renoveringar av dessa fastigheter. Oftast utgår man från den enskilda byggnaden vid en renovering, men energimässigt kan det leda till större energieffektiviseringar om man ser till ett bostadsområde eller en hel stadsdel.

– Ser man till ett större område går det exempelvis att genomföra satsningar på fjärrvärme som tar vara på energi som annars skulle ha gått till spillo, det finns tillgång till flera tak att installera solceller på och vid rätt förutsättning kan man använda värmepumpar. Samtidigt är det mer komplicerat att göra dessa satsningar, än om en fastighetsägare vill genomföra en energirenovering i sin egen byggnad, säger Erik Johansson, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola och en av de svenska deltagarna i IEA:s forskningssamverkan EBC Annex 75.

– För att satsningar på områdesnivå ändå ska bli av behöver det finnas metoder som hjälper beslutsfattare. I EBC Annex 75 deltar forskare från hela Europa samt Kina och ett av målen med projektet är att ta fram ett användarvänligt verktyg som kan ge svar på vilket scenario som är mest energieffektivt för just det område som undersöks, berättar Erik Johansson vidare.

Fakta

Projekt: Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, StruSoft AB, Skånska Energilösningar SELAB AB

Projektstart: April 2019
Projektslut: Juni/juli 2022
Projektbudget: 4 702 731 kr

Projektledare: Erik Johansson
Energimyndighetens projektnummer: P47834-1

I projektet ingår en rad goda exempel på genomförda energirenoveringar på områdesnivå. Exemplen ska inspirera hur man kan gå tillväga och också ge underlag till att bygga verktyget. I ett senare skede kommer man att testa verktyget i verkliga energisatsningar.

En annan del i projektet är ta fram policydokument och affärsmodeller som är viktiga för att kunna genomföra stora energirenoveringar.

– Vi har också en del som handlar om intressent- och brukardialog. Att genomföra energirenoveringar i bostadshus kan innebära påfrestningar för de boende och också leda till hyreshöjningar. Samtidigt finns ett stort behov av renoveringar i bostäder där boende inte klarar av stora hyresökningar, säger Erik Johansson.

– Att hitta kostnadseffektiva sätt att renovera är därför mycket viktigt. Det är också angeläget att få med sig de boende på de investeringar som ska genomföras och få dem involverade och ge dem information kring vad som sker. I bostadsområdet Linero i Lund har man lyckats väldigt väl med detta och det är ett av de goda exempel som studeras i projektet, avslutar Erik Johansson.

Av Ann-Sofie Borglund

E2B2:s finansiering innebär att svenska forskare vid Lunds tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola kan ingå i IEA EBC Annex 75 Cost-effective Building Renovation at District Level Combining Energy Efficiency & Renewables. Läs mer om denna forskningssamverkan på: http://annex75.iea-ebc.org/