– För att klara klimatkraven måste vi minska energianvändningen i befintliga hus, men det är väldigt få fastighetsägare som genomför energiåtgärder som leder till stora energibesparingar. Den främsta orsaken till detta är att det svårt att få åtgärderna att bli ekonomiskt lönsamma, säger Åke Blomsterberg, universitetslektor vid Lunds universitet och den som leder projektet ”Prefabricerade fasadelement för renovering”.

Multiaktiva fasadelement integreras med befintlig fasad. Fasadelementen värmeisolerar, ventilerar och värmer lägenheterna. I dessa element kan man även installera solceller och solfångare, vilket innebär att de även producerar förnybar energi. Med ett sådant system undviker man dragningar av ventilationskanaler invändigt. Ytterligare en fördel är att de boende kan bo kvar i sina lägenheter under renoveringen. Det leder också till att inomhusklimatet förbättras.

Fakta

Projekt: Prefabricerade fasadelement för renovering Utförare: Lunds universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, Skanska AB, Peab Sverige AB, NIBE Industrier AB, Elementum, Eco AB, Paroc AB, SweModule AB, MKB Fastighets Aktiebolag, Stena Fastigheter AB, SapaBuilding AB, Lunds universitet, NCC AB Projektstart: oktober 2015 Projektslut: februari 2018 Projektbudget: 3 227 165 kr Kontaktperson: Stephen Burke Projektledare: Åke Blomsterberg Energimyndighetens projektnummer: 40797-1

Emellertid har flerbostadshus från miljonprogrammet inte så enhetlig fasadutformning, som man skulle kunna tro, vilket gör det svårt att hitta en standard för fasadlösning som passar för alla husen. En annan utmaning är att hålla teknikerna som integreras i fasaden enkla i och med att tillgängligheten för till exempel service blir begränsad.

Fördelarna är dock många, men i dagsläget finns inga fasadelement av detta slag i Sverige. Förstudien har därför inletts med en inventering av multifunktionella fasadkoncept för renovering av flerfamiljshus i Europa. Nästa steg blir att utvärdera om de identifierade koncepten kan anpassas till svenska förhållanden samt sätta upp konkreta mål för det svenska fasadkonceptet. Vidare ska man i projektet analysera och utvärdera de lovande koncept som har valts ut och utvärderats med hjälp av simuleringsverktyg. Då kommer man bland annat att undersöka värmeförluster, fukt, buller, konstruktioner, kostnader och energiåtervinning.

– En viktig del i detta steg blir att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för dessa lösningar. Vi kommer då också att sammanställa för- och nackdelar med ett system av detta slag, säger Åke Blomsterberg.

– Målet är att projektet ska utmynna i ett koncept med tekniska och ekonomisk förutsättningar. Förhoppningen är sedan att gå vidare i ett nytt projekt och då ta fram prototyper för multiaktiva fasadelement, avslutar Åke Blomsterberg.

Text: Ann-Sofie Borglund


Till minne av Åke Blomsterberg

Efter publiceringen av denna rapport har Åke Blomsterberg tyvärr gått bort. Kollegorna från projektgruppen är evigt tacksamma för Åkes positivitet och djupa kunskap.