Renovering studeras oftast som ensaksfråga, antingen med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, eller på energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet.

– De boendes behov ställs ofta i motsats till fastighetsägare och energimål. Samtidigt saknas det stora studier på hur de boende faktiskt ser på energifrågor, vad en energirenovering kan skapa för värden för dem och deras vilja att bidra till att energimål uppnås, säger Paula Femenias, docent vid Chalmers och den som leder projektet ”Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus”.

Fakta

Projekt: Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus
Utförare: Chalmers Tekniska Högskola
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Förvaltningsaktiebolaget Framtiden

Projektstart: November 2019
Projektslut: Juni/juli 2023
Projektbudget: 5 936 000 kr

Projektledare: Paula Femenias
Energimyndighetens projektnummer: P49592-1

Projektet bygger på ett ettårigt pilotprojekt där tre bostadsbolag i Göteborg deltar och kommer att pågå fram till 2021. Målet är att intervjua alla som har flyttat, under denna period, i samband med att en renovering har genomförts. Renoveringarna har bestått av allt från mindre åtgärder som fönsterbyte till omfattande renoveringar med bland annat stambyten.

– Bostadsbolagen som deltar i studien har som mål att de boende ska kunna bo kvar efter en renovering, så för dem är åsikterna från de boende viktiga. Vi vet att det är många bostadsbolag som avstår från större renoveringar med rädsla för att det ska skapa problem för och med de boende. Det i sin tur kan påverka så att vi inte kan nå nationella och europeiska energimål, säger Paula Femenias.

Forskarna kommer att göra djupintervjuer med de boende som har valt att flytta i samband med en renovering och enkäter till de som bor kvar. De vill få svar på vad de boende anser i allmänhet om renoveringen, deras brukarvanor, hur de ser på en kostnadsökning samt deras syn på individuell mätning och debitering.

Målet i projektet är att genom fördjupad kunskap om de boendes syn på renovering och energieffektivisering kunna överbrygga konflikter för att hitta bästa möjliga avvägning mellan energieffektiviseringsåtgärder och övriga åtgärder vid renovering.

– Idag har tyvärr många fastighetsbolag fått rykte om sig att genomföra renoveringar bara för att kunna höja hyran. Vi behöver få bort den tråkiga stämpeln och istället få med de boende när fastighetsbolag genomför energirenoveringar. För de boende kan det också ge fördelar som exempelvis en bättre inomhusmiljö och en stolthet över att bidra med förnybar elproduktion, säger Paula Femenias.

Texten är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början