Martin Bergdahl

Byggnaden ligger i stadsdelen Tjärna Ängar. Här byggdes de flesta bostadshusen under åren 1965-1975. Liksom andra hus byggda under denna period har de hög energianvändning.

I det hus som ingår i detta projekt är energianvändningen 160 kWh/kvadratmeter och år (exklusive hushållsel). Målet är att komma ner till 75 kWh/kvadratmeter och år. Det ska ske genom flera åtgärder, paketerade enligt Belok-Totalmetoden, med nya energitäta fönster, isolering av vindar och byte av värmesystem med mera. Det nya värmesystemet är ett lågtemperatursystem med moderna tilluftsradiatorer och värmeåtervinning med värmepump. Fjärrvärme kommer att användas som spetsvärme vid behov.

Projekt: Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar Utförare: Högskolan Dalarna Samfinansiärer: Energimyndigheten, AB Stora Tunabyggen, Acticon AB, Byggpartner AB, Byggdialog Dalarna Projektstart: juli 2015 Projektslut: oktober 2018 Projektbudget: 6 000 000 kr Projektledare: Jonn Are Myhren Energimyndighetens projektnummer: 40811-1

– Att vi paketerar energilösningarna enligt Belok-Totalmetoden innebär att varje åtgärd kalkyleras och beräknas i kombination med andra åtgärder. Normalt ser man på payoff-tider till varje enskild åtgärd, men åtgärderna påverkar varandra och när man ser på denna samverkan blir fler åtgärder lönsamma och man når också högre energibesparing, förklarar Martin Bergdahl.

Förutom tydliga energimål har projektet som mål att renoveringen ska ske medan hyresgästerna bor kvar. Dessutom ska de boende få en bättre boendekomfort efter renoveringen.

– Ambitionen är att renoveringen ska ske varsamt, vilket innebär att de boende ska ha en dräglig boendemiljö under själva renoveringen. Då slipper dessutom hyresvärden evakueringskostnader och risk för vakanser, säger Martin Bergdahl.

Att de boende kan bo kvar under en sådan omfattande renovering beror bland annat på den värmelösning som har valts, vilken innebär att man inte behöver bygga till- och från luftkanaler som är nödvändigt vid vanlig FTX-lösning. Det gör att störningen blir betydligt mindre för de boende. Hur mycket de boende påverkas av renoveringen och hur de sedan upplever sin inomhuskomfort kommer att studeras i projektet. Högskolans forskare inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap kommer att göra djupintervjuer med de boende, både före och efter renoveringen. Även de olika aktörerna som ingår i renoveringsarbetet ska intervjuas.

Vad är Belok-Totalmetoden?

Belok-Totalprojekt är en metod framtagen av Energimyndighetens beställargrupp för lokaler tillsammans med Chalmers Energiteknik, i syfte att nå högre energieffektivisering med flera lönsamma åtgärder.

– Vi hoppas att projektet leder till en metod som gör att det går att renovera kostnadseffektivt med hög energibesparing och där komforten samtidigt ökar. Det är dessutom en stor vinst för hyresgästerna och bostadsbolaget om de boende kan bo kvar vid en renovering, så även där hoppas vi på positiva resultat, avslutar Martin Bergdahl.

Forskarna vill också kompensera den ökade primärenergianvändningen med installation av solceller och optimering av fjärrvärmeanslutningen.

Text: Ann-Sofie Borglund