Undersökning på systemnivå

Ofta när man undersöker vilka energiåtgärder som är mest effektiva tittar man antingen på byggnaden eller på energitillförseln, men i detta projekt har forskare vid Chalmers knutit ihop dessa båda system för att se vilken systemnytta det kan ge att kombinera dem.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Filip Johnsson, professor i energiteknik vid Chalmers har att säga om projektet!

Ökad väderberoende elproduktion – främst vindkraft – innebär att variationerna i elproduktion ökar, vilket även avspeglar sig i elpriset. I de flesta fjärrvärmesystem utgör kraftvärmeverk en del av produktionskapaciteten och därmed finns en direkt koppling mellan el och värmeproduktionen. Vid ökad variation i elpriset kommer intjäningsförmågan hos kraftvärmeverken – och därmed fjärrvärmesystemen i stort – bero på deras flexibilitet. Då blir det allt viktigare hur man kan koppla samman el- och värmeproduktion med möjligheterna att lagra energin i byggnader.

I detta projekt har forskarna utvecklat och tillämpat en teknisk-ekonomisk optimeringsmodell för att studera tillförsel- och efterfrågekombinationer av el- och värme i fjärrvärmesystem.
De har också genomfört en fallstudie där de har använt byggnader och fjärrvärmesystemet i Göteborg, från vilket generella slutsatser har dragits.

Byggnader som termiskt lager minskar lastvariationerna i fjärrvärmenätet

Projektet visar att man kan utnyttja efterfrågeflexibilitet genom att använda byggnadsstocken som ett termiskt lager. Det kan minska lastvariationerna i fjärrvärmenätet rejält. Genom att tillåta avvikelser i inomhustemperaturen med så lite som + 1 °C kan kortvariga (dagliga) efterfrågevariationer jämnas ut med upp till 18 procent. Det i sin tur leder till den årliga totala systemkostnaden kan minska med upp till 4 procent. Om man däremot vill utjämna last variationerna under en längre period, visar projektet att det är bättre med en centraliserad lagringsmetod i form av en ackumulatortank.

Fakta

Projekt: Framtidens lastkurva för svensk byggnadsstock Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB Samfinansiärer: Energimyndigheten Projektstart: Maj 2018 Projektslut: Maj 2020 Projektbudget: 1 089 000 Projektledare: Filip Johnsson Energimyndighetens projektnummer: 38892-3

Om utvecklingen fortsätter mot mer volatila elpriser är det – ur en ekonomisk synvinkel – fördelaktigt för energibolag att både ha värmepumpar och kraftvärmeverk i sitt fjärrvärmesystem. Tillsammans med energilagringspotentialen i fjärrvärmesystemen möjliggör dessa tekniker att energibolaget kan erbjuda flexibilitetstjänster till elkraftsystemet, vilket i sin tur underlättar för en effektiv integrering av väderberoende elproduktion, framförallt i form av vindkraft.

Resultaten pekar också på att på att de lägsta systemkostnaderna för omställning av fjärrvärmesystem får man genom att kombinera investeringar i energibesparande åtgärder i byggnaderna tillsammans med investeringar i värmeproduktion och lagringstekniker i fjärrvärmesystemen. Om energieffektiviseringsmålen i byggnaderna uppfylls leder detta som väntat till lägre investeringar i fjärrvärmeproduktionen.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Genom att använda byggnader som termiskt lager kan man väsentligt minska lastvariationerna i fjärrvärmenätet.
  • Energilager i form av exempelvis ackumulatortank är det mest effektiva sättet om man vill utjämna lastvariationer under en längre tidsperiod.
  • Energibolag som både har kraftvärme och värmepumpar i sitt fjärrvärmesystem har fördelen att kunna dra nytta av variationerna i elpriserna och också kunna bidra med flexibilitetstjänster till elkraftsystemet.
  • De lägsta systemkostnaderna för en omställning av ett fjärrvärmesystem får man genom att kombinera investeringar i energibesparande åtgärder i byggnaderna och investeringar i värmeproduktion med lagringstekniker i fjärrvärmesystemen.

Text: Ann-Sofie Borglund


Tidigare etapp av projektet

Första etappen av projektet som heter "Framtidens lastkurva för Sveriges byggnadsstock" pågick mellan 2014-2017.

Läs mer om första etappen av projektet