Projektet är en del av Crossways-programmet i Växjö, som handlar om att ta fram ett koncept för en hållbar och smart stadsdel. Stadsdelen kommer att bestå av kommersiella lokaler som kontor och affärer samt i ett senare skede även bostäder. Energiprojektet utreder en energi- och effektlösning för el, värme och kyla samt möjligheter och förutsättningar för energidelning.

Inledningsvis har man i projektet gjort en behovsanalys över energi och effekt, där man tagit fram behovsanalyser på timbasis för de planerade byggnaderna.

– Vi har därefter använt analyserna som bas vid simuleringar för att paketera olika energilösningar. Dessa paket kan exempelvis innehålla olika energikällor, lagringstekniker och styr- och reglerteknik, förklarar Senadin Alisic, som är industridoktorand vid Linnéuniversitetet och Combitech och den som leder projektet.

Därefter ska man ta fram ännu bättre beskrivningar av de olika lösningarna. Dessa lösningar kommer att ha ett extra fokus på delning av energi mellan fastigheter liksom lagring och optimering av effekten i området så att det går att minimera effekttopparna. Det finns också en målsättning att få ett överskott av energiproduktionen i kvarteret, vilket främst blir genom el från solceller.

Fakta

Projekt: Klimatdriven effekthushållning i kvarteret Crossways
Koordinator: Linnéuniversitetet
Projektpartner: Siemens AB, Skanska Sverige AB, Växjö Energi AB

Projektstart: December 2021
Projektslut: Juni 2023
Projektbudget: 1 821 805

Projektledare: Senadin Alisic

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00250

Energimarknad håller på att förändras i takt med en ökad efterfrågan på flexibilitet i energianvändning. Trender inom mikroproduktion och möjligheter att energi delas mellan byggnader påskyndar detta förändringen.

Energilagring, mikroproduktion och trender inom e-mobilitet öppnar upp för en rad nya aktörer som kan erbjuda tjänster med lösningar inom dessa områden, med andra ord uppstår nya affärsmöjligheter.

– Det är dock inte lätt att förutse hur marknaden kommer att se ut framöver och vad denna förändring kommer att innebära för energisystemet. Vi ska därför även titta på hur en affärsmodell kan se ut för en potentiell energigemenskap i Crossways, säger Senadin Alisic och fortsätter:

– Det är en spännande utvecklingen på energimarknaden som utmanar befintliga aktörer att tänka annorlunda. Fokus för oss blir att se vilka mervärden som erbjuds genom energidelningen, men vi vill också bättre förstå nyckelspelare och deras roller i en sådan lösning.

Ett viktigt delmål i projektet är att få fram mer kunskap hur kravställning kan se ut för energilösningar i framtiden. Det är viktigt att kravbilden för prioriterade insatser i en stad relaterar till de klimatmål och övergripande mål som staden har. Förutom ökad förståelse kring energigemenskap, vill forskarna också förstå hur energidata kan skapa mervärde till städer och medborgare. De kommer därför att titta på vilken data kan extraheras från energilösningar och integreras med övriga data i stadens plattform.

– Tanken är att genom stadens plattform dela data med andra aktörer och att den i kombination med annan dataset kan skapa mervärde till staden och medborgare. Det kan exempelvis handla om att kombinera datainformation om energi tillsammans med data för laddning och transport.

– Vi vill på det viset främjar innovation. Jag tror att vi i framtiden kommer att ställa bättre krav både på energilösningar och vilken slags data vi behöver, men vi är inte där än, säger Senadin Alisic.

Text: Ann-Sofie Borglund