Enligt Johan Nordensvärd är den samhällsvetenskapliga forskningen kring energieffektivisering mycket begränsad. Det kan bero på att betydelsen av energieffektivisering först på senare år har lyfts fram som direkt avgörande för att nå klimatpolitiska och energipolitiska mål och att samhällsvetenskapliga forskare inte sett detta som intressant förrän nu. Den forskning som finns på området är huvudsakligen teknisk eller nationalekonomisk.

– Den forskning som finns inom samhällsvetenskap har oftast fokus på lobbying, enskilda eller paket av styrmedel när beslut väl är tagna, men vi vill studera hela besluts- och policyprocessen. Detta för att se hur den fungerar och var det går att påverka, förklarar Johan Nordensvärd, som leder projektet.

Fakta

Projekt: Påverkansarbete, beslutsfattande och förändring av EU:s politik för resurs- och energieffektiva byggnader (ADVOCACY-REEB)
Koordinator: Linköpings Universitet

Projektstart: December 2021
Projektslut: Juni 2024
Projektbudget: 3 950 212

Projektledare: Johan Olof Nordensvärd

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00238

Både den nationella lagstiftningen och vilka styrmedel som används för att implementera lagar styrs i hög grad av EU-lagstiftning. När det gäller energieffektivisering styrs det framför allt av direktivet för byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet.

– Trots det handlar oftast energieffektivisering i byggnader om tekniska aspekter. Men det är viktigt att även få med den politiska dimensionen. Vi vill därför närmare titta på hur besluten tas, vem som tar dem, på vilken grund, vilken information som används samt förhållanden mellan stater och EU, säger Johan Nordensvärd.

– Vi hoppas i projektet få fram ny kunskap som kan hjälpa till i förhandlingarna och att svenska intressen på ett bättre sätt representeras i de här processerna, säger han vidare.

Projektet genomförs av forskare vid Linköpingsuniversitet, som kommer att undersöka de olika delarna av de politiska beslutsprocesserna. De kommer även att undersöka hur olika aktörer ser på denna process och möjligheterna respektive svårigheterna att påverka just EU-politik. Aktörerna handlar i första hand om byggnadsindustrin, EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s medlemsstater.

I projektet kommer forskarna att skriva vetenskapliga artiklar, men också ta fram en policyrapport som är mer lättillgänglig för en bredare publik.

Av Ann-Sofie Borglund