Det man beslutar i en detaljplanering vid nya stadsdelar är något som finns kvar i 50–100 år. Det är därför viktigt att det blir rätt från början. En faktor som är viktig att få med är möjligheterna till dagsljus – både inomhus och utomhus, men också att ta vara på energin från solen.

– Att få in rätt dagsljus i byggnaderna och att kunna installera solceller eller solfångare på byggnaden är byggherrarnas ansvar, men stadsplanerarna kan underlätta för byggherrarna genom att planera så att det enklare går att få in dagsljuset och att använda solenergi, säger Jouri Kanters, universitetslektor vid Lunds universitet och den som leder projektet. I forskningsgruppen ingår också bland annat doktoranden Agnieszka Czachura.

Detta är en uppföljning från ett tidigare projekt, som E2B2 också finansierade. I det tidigare projektet var fokus på att få fram rätt kriterier för att bedöma tillgång till solen.

– Vi upptäckte då att det inte finns så många kriterier för detta, särskilt inte för svenska förhållanden. Mycket är baserat på inomhusmiljö och väldigt lite är anpassat för utomhusmiljö. Stadsplanerarnas uppgift är att skapa bra utomhusmiljö, men de saknar ofta argument för dagsljus i utomhusmiljö, säger Jouri Kanters.

Fakta

Projekt: Planeringsprocess för optimerad soltillgång i nya stadsdelar
Koordinator: Lunds universitet

Projektstart: Augusti 2022
Projektslut: Oktober 2024
Projektbudget: 3 196 557

Projektledare: Jouri Henricus Adrianus Kanters

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00175

I det nya projektet är fokus att ta reda vilka nivåer som är rimliga och också underlätta för stadsplanerare. Idag har många stadsplanerare inte så stor kunskap om hur de kan underlätta planeringen av dagsljus. Det finns lagstiftning för hur mycket dagsljus som krävs i inomhusmiljön, men för utomhusmiljön är det inte lika tydligt i lagen hur mycket dagsljus som krävs. Det finns svenska rekommendationer att man exempelvis på en lekplats bör ha fem timmars dagsljus den 21 mars.

– Det är dock få som använder dessa rekommendationer. Och vi vet inte heller om dessa timmar är en bra rekommendation. I detta projekt ska vi därför ta reda på vilka nivåer kring dagsljus som är rimliga.

För energiproduktionen från solen finns det inte någon lagstiftning och stadsplanerarna har inte heller rätt kunskap, verktyg eller incitament, menar Jouri Kanters. Det finns därför många hinder för att skapa rätt förutsättningar för att producera solenergi i nya stadsdelar. Har man bra förutsättningar för direkt tillgång till solen kommer det också att gynna solelproduktionen. Så solenergi ingår i hela studien.

– Jag hoppas att vi i detta projekt kommer att kunna bidra med mer kunskap, incitament och ta fram riktlinjer hur beslutsprocessen för planering av kvarter kan bli bättre. Detta sett ur aspekten sol –både för dagsljuset och för energi, säger Jouri Kanters.

Av Ann-Sofie Borglund