Det är Västerås stad som tillsammans med Mälardalens universitet, Mälarenergi, Eksjöhus och WSP har drivit projektet om virtuella elnät i den hållbara stadsdelen Sätra. Inledningsvis utgick projektgruppen från att det finns en eldsjäl eller liknande som ska driva en energigemenskap, där man delar el, med flera aktörer som behöver samsas. Redan tidigt i projektet insåg man dock att det krävs en professionell aktör som tar ett sådant ansvar. I just detta projekt är det Mälarenergi som är huvudansvarig för de virtuella elnäten, vilket bland annat omfattar system för delning av el och affärsupplägg.

Intervju med forskaren

Läs vad projektledare Ulf Edvardsson, Västerås stads exploateringsverksamhet, har att säga om projektet!

Projektet har genomfört teoretiska beräkningar av hur mycket el som kan produceras i området och de har utgått från tre scenarier. Alla scenarier visar att det finns en stor potential för produktion av solel i området. Under sommarmånaderna kan området ha en realistisk självförsörjningsgrad på nära 80 procent, medan det under november–december handlar om omkring 3 procent självförsörjningsgrad.

Brist på lagstiftning

I projektet har man undersökt vilka hinder som finns för att ta vara på denna potential i Sätra och i liknande virtuella elnät. Den största svårigheten för att kunna få ett välfungerande virtuellt nät är bristen på lagstiftning som möjliggör att slutkunderna delar el genom det allmänna elnätet.

Lagstiftningen tillåter för tillfället endast delning av energi genom interna lågspänningsnät. Lagstiftningen skapar därmed osäkerhet för både elproducenter och elkonsumenter, vilket i sin tur hindrar utvecklingen av virtuell delning av energi i hela landet. Projektgruppen pekar också på att politiska åtgärderna på energimarknaden inte i tillräcklig stor utsträckning främjar etableringen av virtuella elnät.

Fakta

Projekt: Sätra – Stadsdelen som präglas av egen solelförsörjning
Koordinator: Västerås kommun
Projektpartner: Eksjöhus Bostad AB, KlaraBo i Trelleborg AB, Mälarenergi AB, Västerås Kommun

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: April 2024
Projektbudget: 1 820 000

Projektledare: Ulf Edvardsson

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00229

Behövs vägledning

De lyfter dessutom att det behövs en paraplyorganisation eller liknande som kan ge vägledning och underlätta informationsspridning mellan olika energigemenskaper. Stödet är viktigt menar projektgruppen, som ser många fördelar med virtuella nät. De lyfter fram att det minskar risken för kostsamma effekttoppar och att aktörer i virtuellt elnät gynnas genom en jämnare elförbrukning, vilket är möjligt genom att även inkludera energilagring. I projektet har projektgruppen också tagit fram ett affärskoncept som heter Närkraft, något som de vill fortsätta att utveckla och då även få med resiliens som en beståndsdel.

Läs mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Virtuella elnät, det vill säga där slutkunder delar el i elnätet, har en stor potential.
  • Det behövs en professionell aktör som driver ett virtuellt elnät, exempelvis ett energibolag.
  • Flera hinder för virtuella elnät har identifierats och det främsta är att det saknas regelverk som främjar virtuell delning.
  • För att påskynda etableringen av virtuella elnät behöver man specificera krav och definiera delning av el inom ett virtuellt elnät – helst som en del av en nationell strategi eller inom en rättslig ram.
  • I projektet har man utvecklat ett affärskoncept för att skapa en mer dynamisk och hållbar energiförsörjning.
  • Att enbart förlita sig på el från solceller är för sårbart, utan det behövs en bredare elproduktionsmix och energilagring för att ha en mer pålitlig tillgång av el.

Text av Ann-Sofie Borglund