Vid projektering läggs mycket fokus på att inomhussystemen ska ha hög prestanda, men för att prestandan ska nås under en långvarig drift krävs regelbunden rengöring.

– Erfarenheter från bolag som arbetar med rengöring av ventilationssystem och ventilationsaggregat visar att rengöringen sker väldigt sällan och framförallt när det är något fel på systemet, säger Dennis Johansson och fortsätter:

– För att undvika stopp i anläggningen så väljer kanske fastighetsägare att köpa ett nytt inneklimatsystem istället för att rengöra det befintliga. Det är inte hållbart.

Fakta

Projekt: Metod för optimal rengöring av värmeväxlare Utförare: Lunds universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, OCO Nordic AB. Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 516 848 kr Projektledare: Dennis Johansson Energimyndighetens projektnummer: 41832-1

Ett stort problem när det gäller rengöring av inneklimatsystem är att fastighetsägare inte vet när det är dags för rengöring. Dessutom är kunskapen eftersatt när det gäller hur känsliga inneklimatsystem är och vad det får för konsekvenser att vänta för länge med rengöring. Smutsiga växlare gör att el-, kyl- och värmeanvändningen ökar samtidigt som funktionen riskerar att utebli eller försämras. För att garantera en tillräcklig funktion över tid väljs då istället onödigt stora, mer resurskrävande och dyrare installationen, vilket ökat miljöbelastningen och kostnaden för fastighetsägaren.

I detta projekt arbetar man med att utveckla en modell och en mätmetod som ska ange hur ofta man behöver rengöra inneklimatsystemet, sett ur ett livscykelekonomiskt perspektiv. Modellen och metoden utgår från anläggningstyp och vilken slags verksamhet som bedrivs i fastigheten.

– Vi tror och hoppas att det kommer att göra stor skillnad när fastighetsägare har detta verktyg för då blir det lättare att veta när det är dags för rengöring. När vi kan presentera hårda fakta tror jag också att det finns en ökad förståelse för frågan och därmed ett ökat intresse, säger Dennis Johansson.

I projektet ingår bland annat OCO Nordic som arbetar med torrisrengöring av ventilationssystem. De har i en tidigare pilotstudie rengjort rotorvärmeväxlare vid Scania och Vasakronan. Energibesparingen för att värma luften blev efter rengöringen 40 procent på Scania och 80 procent på Vasakronan.

– Det visar på att det finns stor energibesparingspotential, även om jag tror att de flesta aggregat inte har riktigt så stora energibesparingsmöjligheter. Men det finns många smutsiga inneklimatsystem, så tillsammans finns det mycket energi att spara, avslutar Dennis Johansson.

Text: Ann-Sofie Borglund